BRAVO: Vlada ŽZH proglasila izvorište vode Vrioštica u Ljubuškom zaštićenom zonom

PRO Oglas

Izvorište vode za piće Vrioštica odlukom Vlade ŽZH dobilo je status zaštićene zone. Na svojoj posljednjoj sjednici Vlada te županije donijela je odluku o zaštiti izvorišta vode za piće Vrioštica. Kako se navodi u spomenutoj odluci, zone sanitarne zaštite utvrđuju se zbog zaštite izvorišta od onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće i na izdašnost izvorišta.

Pristup samo stručnjacima

  • Izvorište označava uži prostor gdje se iz vodnog tijela podzemnih ili površinskih voda zahvaća ili se planira zahvaćanje vode za ljudsku uporabu. Slijev izvorišta prostire se na dijelovima područja gradova Ljubuškog i Širokog Brijega te na dijelovima područja općina Grude i Posušje, koje su kao jedinice lokalne samouprave sastavni dio ZH županije – navodi se u odluci o zaštiti izvorišta vode za piće Vrioštica. Odlukom su određene četiri zone sanitarne zaštite. Tako su na području prve zone sanitarne zaštite izvorišta zabranjene sve aktivnosti koje nisu u izravnoj vezi s normalnim radom i održavanjem vodozahvatnih objekata, osim aktivnosti koje su dopuštene uz standardne mjere zaštite, i to:

izgradnja kanalizacije i drugih infrastrukturnih instalacija koje omogućavaju redovito funkcioniranje objekata vodozahvatnog područja i prirodni uzgoj trave bez uporabe gnojiva i drugih agrotehničkih sredstava. Na zemljištu užeg područja izvorišta prve zone sanitarne zaštite mogu, uz primjenu propisanih mjera zaštite, postojati kaptažne građevine, bunari, vodosabirnici, crpne postaje, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, sigurnosna skladišta kemikalija potrebnih za kondicioniranje vode, pogonske zgrade, trafostanice, prilazne ceste i drugi objekti potrebni za rad vodozahvatnih objekata. Važno je naglasiti kako pristup u prvu zonu izvorišta imaju samo stručne osobe korisnika izvorišta koje rade na objektima u toj zoni, a pod stalnim su nadzorom zdravstvenih i komunalnih inspekcijskih tijela za vrijeme obavljanja kontrole. Drugim osobama pristup je dopušten samo uz pismeno odobrenje korisnika izvorišta. Odlukom je propisan i izgled prve zone sanitarne zaštite izvorišta. Tako se ono mora ograditi ogradom visine dva metra, s unutarnje strane ograde mora biti slobodan prostor uređen kao pješačka staza širine najmanje dva metra. Uz stazu se postavljaju rasvjetna tijela, na zemljištu ne smije biti udubina u kojima bi se zadržavale tekućine, površine predviđene za kretanje vozila moraju imati zatvoren vodonepropusni sustav za odvodnju oborinskih voda, sanitarne otpadne vode treba sakupljati u vodonepropusnu sabirnu jamu zatvorenog tipa…

Zabrane u drugoj zoni

Kada je riječ o drugoj zoni zaštite koja pokriva površinu od 1486,911 četvornih metara, zabranjena je izgradnja novih i proširenje postojećih urbanih naselja, individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sustava za tretman otpadnih voda, izvođenje aktivnosti koje izazivaju eroziju tla, iskopi u vodonosnom sloju, vađenje materijala iz vodotoka, izgradnja i rad kamenoloma, minerski i drugi građevinski radovi, izvođenje istražnih radova za mineralne vode, trasformatske stanice, manevarski i vojni poligoni, izgradnja novih i korištenje ili proširenje postojećih grobalja. U drugoj zoni zabranjeno je i ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda, izgradnja i rad sanitarnih deponija, eksploatacija mineralnih sirovina, pogoni određenih industrijskih grana poput metalske, kemijske, prehrambene…, izgradnja autocesta i cesta, benzinskih crpki uz postojeće prometnice, intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja, intenzivna ispaša stoke, poljoprivredna proizvodnja uz korištenje umjetnih gnojiva…

Vecernji.ba

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Protected by Security by CleanTalk