JAVNA RASPRAVA: Nacrt Detaljnog plana uređenja za gradsko područje „Duhanska stanica“ u Širokom Brijegu

PRO Oglas

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine ŽZH», broj: 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11) Gradonačelnik grada Širokog Brijega o b j a v l j u j e :

JAVNU RASPRAVU
o Nacrtu Detaljnog plana uređenja gradskog područja „Duhanska stanica“- Grad Široki Brijeg

1.Nacrt Detaljnog plana uređenja za gradsko područje „Duhanska stanica“ u Širokom Brijegu (dalje: Detaljni plan) upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 10.10.2022. godine do (uključivo) 10.11.2022. godine.

2.U tijeku trajanja javne rasprave izložit će se na javni uvid i to:

tekstualni dio i
grafički dio s kartografskim privicima u mjerilu 1:500

3.Uvid u Nacrt Detaljnog plana moguće je ostvariti u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega od 8,00 do 14,00 sati svakog radnog dana, kao i na Web stranici Grada Širokog Brijega na adresi: www. sirokibrijeg.ba. Nadalje, davanje primjedbi, mišljenja i prijedloga moguće je ostvariti i putem službene Web stranice Grada Širokog Brijega na adresu: sirokibrijeg@sirokibrijeg.ba ili urbanizam@sirokibrijeg.ba. Informacije o Detaljnom planu davat će stručni djelatnici Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.

4.Javno izlaganje od strane Izrađivača Detaljnog plana održat će se nakon provedenog javnog uvida, u vijećnici Grada Širokog Brijega, a točan datum će se naknadno odrediti, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena.

5.Mišljenja, primjedbe i prijedloge o Detaljnom planu građani, udruge i druge pravne osobe mogu dostavljati Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, najkasnije do 10.11.2022. godine ili iste upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida uz izloženi Detaljni plan i tijekom javnog izlaganja.

6.Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

7.Javna rasprava bit će objavljena putem sredstava javnog informiranja, te na oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

GRADONAČELNIK
Miro Kraljević

Tekst

Odluka o provođenju plana

Grafički dio

Uvjeti i korištenja, uređenja

Plan parcelacije

Telekomunikacijska infrastruktura

Elektroenergetska infrastruktura

Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

Promet i prometne površine

Namjena objekata

Namjena površina

Osnovni koncept namjene

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO