JAVNI POZIV za kvalificirane predavače za obuke na temu pisanja i provedbe projekata za potrebe Ureda Vlade ŽZH za EI

PRO Oglas

Ured Vlade ŽZH za europske integracije pokreće Program izgradnje kapaciteta u pisanju i provedbi projekata u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Cilj Programa je izgraditi i ojačati kapacitete županijskih, gradskih i općinskih institucija i tijela uprave, kao i svih ostalih zainteresiranih institucija i organizacija i pojedinaca u Županiji Zapadnohercegovačkoj u planiranju, pisanju, pripremi i provedbi projekata, kako bi bili što spremniji za učinkovito korištenje dostupnih sredstava iz programa EU.

Ciljne skupine su županijski, gradski i općinski službenici, kao i druge zainteresirane osobe iz nevladinog ili privatnog sektora koje rade ili će raditi na razvoju i provedbi projekata.

Okvirne teme koje će biti pokrivene ovim Programom:

-Uvod u upravljanje projektnim ciklusom (Project Cycle Management);

-Pisanje projektnih prijedloga;

-Priprema logičkog okvira;

-Priprema proračuna projekta;

-Javne nabavke sukladno PRAG procedurama;

-Upravljanje provedbom projekata i izvještavanje.

Prijavom na ovaj poziv i uključivanjem u internu bazu kvalificiranih predavača, konzultanti se kvalificiraju za sklapanje pojedinačnih ugovora o djelu za izvođenje određenog treninga/obuke u organizaciji Ureda Vlade ŽZH za europske integracije. Predavači se mogu prijaviti za jedno ili više od gore navedenih područja koje pokriva ovaj Program. Kako bi bili uključeni u internu bazu kvalificiranih predavača, podnositelji prijave moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo na podnošenje prijave za predavača imaju konzultanti-fizičke osobe koje:

-nisu kažnjavani,

-imaju najmanje VII. stupanj stručne spreme (VSS),

-imaju najmanje 3 godine iskustva na konzultantskim poslovima u pisanju i provedbi projekata,

-imaju relevantno iskustvo u držanju obuka i predavanja u nekim od gore navedenih područja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji prijava moraju dostaviti sljedeće dokumente:

-Popratno pismo,

-Životopis (CV) na jednom od službenih BH jezika (europass obrazac),

-Referentna listu (projekti ili održana predavanja)

-Izjavu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta iz poziva.

U slučaju eventualnog angažmana, odnosno potpisivanja ugovora o djelu za određena predavanja, kvalificirani predavači će morati dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog poziva.

DOSTAVA DOKUMENATA

Podnositelji prijava moraju dostaviti sljedeće dokumente isključivo elektronski na e-mail adresu info@eui-zzh.ba, s naznakom u predmetu e-maila ”Prijava na javni poziv za kvalificirane predavače za obuke na temu pisanja i provedbe projekata za potrebe Ureda Vlade ŽZH za europske integracije“, najkasnije do 16.07.2021. godine.

U popratnom pismu podnositelji prijave dužni su navesti područja za koja se kandidiraju kao potencijalni predavači.

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće uzeti u razmatranje. O rezultatima Javnog poziva svi prijavljeni kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem.

OTPOR.Media

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

PRO Oglas