Kompletan popis tko će se dobro okoristiti na ekologiji za 2024. godinu!

PRO Oglas

Fond za zaštitu okoliša FBiH objavio je krajem prosinca prošle godine Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda na osnovu provedenog Javnog natječaja za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2023. godinu – JK 2023.

Iz pokreta Rijeke BiH poručuju da će kao javni monitoring pratiti da li se navedeni projekti uopće realizira. Posebno su reagirali na projekte za podizanje “ekološke svijesti“. Poručuju da pokret Rijeke BiH nije, niti će biti platforma za promociju nečijih projektnih aktivnosti.

“Nije pošteno prema našim aktivistima koji rade aktivnosti bez ijedne KM (tako će i ostati), ali isto tako to neće raditi preko ove platforme. Ali ćemo zato pratiti, u što trošite, kad vas već slabo drugi kontroliraju (oni koji bi trebali)”, poručili su.

Zlatan Alibegović, predsjednik Ekoforuma Zenica napisao je da su prije nekoliko godina uradili projekat transparentnosti i analizu raspodjele sredstava za ekološke projekte kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša gdje su pokazali da se blizu 60% sredstava raspodjeljuje nenamjenski i netransparentno.

“Nakon toga skinuli su našu prijavu za projekat sa obrazloženjem da fali jedan dokument, iako je bio priložen. Poenta je da najmanje sredstava dobiju ekološki projekti kao i sredine koje pune fond”, kazao je.

Podsjetimo, po javnom natječaju objavljenom u rujnu dodijeljeno je 31.046.335,00 KM. Konkurs je bio podijeljen na 14 lotova, a pravo na korištenje sredstava ostvarilo je 271 aplikanat, piše portal Akta.ba.

U nastavku tko je sve dobio sredstva i kojem iznosu.

Najviše sredstava dobila je firma Jasmina Badžaka Unisgal d.d. Konjic za projekat: “Tretman tehnoloških otpadnih voda iz procesa galvanizacije” sa iznosom do 588.000,00 KM.

1.Grad Orašje za projekat: “Izgradnja PPPV i uvezivanje u sustav vodoopskrbe” sa iznosom do 511.000,00 KM,

2.Grad Bosanska Krupa za projekat: “Fekalna kanalizacija u Bosanskoj Otoci sa regulacijom rukavca rijeke Une” sa iznosom do 200.000,00 KM,

3.Grad Lukavac za projekat: “Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u gradu Lukavcu” sa iznosom do 100.000,00 KM,

4.Općina Jajce za projekat: “Izgradnja sistema za vodosnadbijevanje za dio naselja na desnoj obali rijeke Vrbas sa izvorišta Resnik” sa iznosom do 600.000,00 KM,

5.Općina Bosanski Petrovac za projekat: “Projektiranje i izgradnja postrojenja pročistača otpadnih voda” sa iznosom do 450.000,00 KM,

6.Grad Gračanica za projekat: “Bušenje eksploatacijskih bunara i izgradnja bunarskih zahvatnih objekata za potrebe vodosnadbijevanja Grada Gračanica” sa iznosom do 600.000,00 KM,

7.Općina Tešanj za projekat: “Izgradnja sekundarne, tercijarne kanalizacije Jelah Polje-Miljanovići, Miljanovič-Lončari, projekt odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda na području Općine Tešanj” sa iznosom do 500.000,00 KM,

8.Općina Tomislavgrad za projekat: „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Tomislavgrad” sa iznosom do 250.000,00 KM.

1.Općina Gornji Vakuf – Uskoplje za projekat: “Projekat kanalizacije upotrebljenih voda naselja Podgrađe, općina Gornji Vakuf – Uskoplje Faza 1” sa iznosom do 103.700,00 KM,

2.Grad Ljubuški za projekat: “Rekonstrukcija dijela ulice Lea Petroviće (sa ciljem sprječavanja nekontroliranog isticanja nepročišćenih otpadnih voda u trećoj zoni sanitarne zaštite izvorišta Prud)” sa iznosom do 237.600,00 KM,

3.Mareco d.o.o. Neum za projekat: „Dogradnja malostonskog podmorskog prelaza “Sifon 3” na projektu “Međunarodni odvodni sustav Komarna – Neum – Mljetni kanal”” sa iznosom do 360.000,00 KM,

4.Grad Bihać za projekat: „Izrada elaborata o zaštiti izvorišta podzemnih termomineralnih voda Gata” sa iznosom do 18.700,00 KM,

5.Mann + Hummel Ba d.d. za projekat: „Zaštita rijeke Tešanjke kroz ugradnju fizičkog – kemijskog pročistača za tretman otpadnih voda kompanije Mann + Hummel d.d. Tešanj” sa iznosom do 244.500,00 KM,

6.Općina Olovo za projekat: „Izgradnja kanalizacijske infrastrukture na izletištu Zeleni vir – fekalna kanalizacija” sa iznosom do 89.000,00 KM,

7.JP Vodovod d.o.o. Bihać za projekat: „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nadstrešnice postojećeg skladišta mulja i izgradnju novog privremenog skladišta za mulj u sklopu PPOV-a Bihać” sa iznosom do 45.300,00 KM,

8.Deling d.o.o. za projekat: “Sakupljanje, tretman, ispuštanje otpadnih voda iz postrojenja” sa iznosom do 116.600,00 KM,

9.Općina Usora za projekat: “Izrada idejnog glavnog projekta kanalizacijskog sustava za naseljena mjesta općine Usora na lijevoj obali rijeke Usora” sa iznosom do 200.000,00 KM,

10.Brovis d.d. za projekat: “Rekonstrukcija bazena za tretman otpadnih voda u organizacijskoj jedinici Kafilerija” sa iznosom do 54.600,00 KM,

11.GS Tvornica mašina Travnik d.o.o. za projekat: “Smanjenje tereta zagađenja urbanih / sanitarnih otpadnih tehnoloških voda” sa iznosom do 65.000,00 KM,

12.Podrumi Andrija d.o.o. za projekat: “Tretman oborinskih voda sa krovnih ploha i tretman fekalnih otpadnih voda bio jamom” sa iznosom do 65.000,00 KM,

13.d.o.o. za projekat: “Tretman oborinskih voda sa krovnih ploha i zauljenih i zamašćenih voda sa manipulativnog platoa” sa iznosom do 268.000,00 KM,

14.Lotrič Control d.o.o. za projekat: “Odvodnja i tretman komunalnih, tehnoloških, oborinskih otpadnih voda PO Lotrič Control” sa iznosom do 153.700,00 KM,

15.Unisgal d.d. Konjic za projekat: “Tretman tehnoloških otpadnih voda iz procesa galvanizacije” sa iznosom do 588.000,00 KM,

16.Općina Ilidža za projekat: “Izgradnja kolektora otpadnih voda Rakovica – Ilidža (dio FŠ 79 – FŠ 118)” sa iznosom do 252.000,00 KM,

17.КЈКР Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo za projekat: “Poboljšanje uvjeta rada na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Butila” sa iznosom do 59.400,00 KM,

18.Intertrans – Komerc Musić d.o.o. za projekat: “Zaštita rijeke Tinje kroz ugradnju seperatora i reciklatora za tretman otpadnih voda kompanije ITK Musić d.o.o. Srebrenik” sa iznosom do 55.500,00 KM,

19.Grad Mostar za projekat: “Zbrinjavanje mulja sa postrojenja za preradu otpadnih voda Mostar” sa iznosom do 360.000,00 KM,

20.Miles d.o.o. za projekat: “Prihvat i kanaliziranje oborinskih voda koje su potencijalno zauljene i zamaščene sa krovnih ploha i manipulativnih površina oko objekta te prihvat u podzemnu instalaciju pomoću primarnih i sekundarnih kolektora (revizioni šahtovi)” sa iznosom do 132.600,00 KM,

21.Domena d.o.o. za projekat: “Tretman oborinskih i potencijalno zauljenih voda” sa iznosom do 50.400,00 KM,

22.Općina Ilijaš za projekat: “Izvođenje radova na izgradnji dijela oborinske i fekalne kanalizacijske mreže u dijelu obuhvata RP “Banovac” Faza “Gnionica” – Banovac” sa iznosom do 136.800,00 KM,

23.Toro d.o.o. za projekat: “Rekonstrukcija postojeće oborinske i fekalne mreže i tretman oborinskih voda s parking prostora ispred objekta” sa iznosom do 76.800,00 KM,

24.Hodžić – Trade d.o.o. Sarajevo za projekat: “Sistem za prikupljanje i tretman otpadnih voda objekta klaonice depo za smještaj stoke u Dobrinje – Visoko” sa iznosom do 35.600,00 KM,

25.Općina Prozor-Rama za projekat: “Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Prozoru” sa iznosom do 300.000,00 KM.

1.Grad Lukavac za projekat: “Izrada idejnog projekta i studije izvodivosti za izgradnju novih postrojenja za pripremu sirove i tretman pitke vode za potrebe centralnog vodovodnog sistema Lukavac” sa iznosom do 80.000,00 KM,

2.JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. za projekat: „Dinamički model upravljanja višenamjenskog vodoprivrednog sistema (WS) “Modrac”” sa iznosom do 75.700,00 KM,

3.Općina Čelić za projekat: “Izrada lokalnog ekološkog plana Općine Čelić 2023-2027” sa iznosom do 29.000,00 KM,

4.Kemeko-BH d.o.o. Lukavac za projekat: “Studija izvodljivosti – mogućnosti energetskog iskorištenja otpada kao alternativnog goriva na području TK” sa iznosom do 68.400,00 KM,

5.Općina Maglaj za projekat: “Studija – bilans energetskih potreba, analiza potencijala i opskrbe iz novih/obnovljivih izvora energije na podrućju općine Maglaj” sa iznosom do 33.500,00 KM,

6.Mesna industrija Rakitno d.o.o. za projekat: “Izrada glavnog projekta za bioplinsko postrojenje na mesnoj industriji Raktino d.o.o.” sa iznosom do 80.000,00 KM,

7.Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK za projekat: “Izrada registra emisija zagađujućih materija u zrak za područje TK za 2023. godinu” sa iznosom do 80.000,00 KM,

8.Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH za projekat: “Izrada studije: prikupljanje, obrada i zbrinjavanje bio otpada na prostoru ŽZH” sa iznosom do 79.600,00 KM,

9.Farma Smiljanić d.o.o. za projekat: “Izrada projekta zaštite riječice i ponornice Vodenice od izvora do zadnjih korisnika, te na području pod raspolaganjem farme Smiljanić d.o.o. Kupres” sa iznosom do 40.000,00 KM,

10.Fakultet za saobraćaj i komunikacije za projekat: “Studija emisije stakleničkih plinova pri prijevozu komunalnog otpada na području KS sa prijedlogom modela optimizacije” sa iznosom do 49.900,00 KM,

11.JU Univerzitet u Zenici za projekat: “Potencijal obnovljivih izvora energije na području ZDK” sa iznosom do 80.000,00 KM,

12.JP Park prirode Blidinje d.o.o. Posušje za projekat: “Studija održivog upravljanja resursima i posjetiteljima u Parku prirode Blidinje” sa iznosom do 54.100,00 KM.

1.Centralno grijanje d.d. za projekat: “Nabavka softvera za optimizaciju daljinskog grijanja” sa iznosom do 70.700,00 KM,

2.KJKP Rad d.o.o. Sarajevo za projekat: “Sistemsko zbrinjavanje animalnog otpada u KS” sa iznosom do 228.500,00 KM,

3.KJU za zaštićena prirodna područja Sarajevo za projekat: “Unaprijeđenje upravljanja otpadom na zaštićenim prirodnim područjima KS” sa iznosom do 97.000,00 KM,

4.Grad Sarajevo za projekat: “Sanacija zacijevljenog dijela Koševskog potoka (sastavni dio jedinstvenog projekta “Čista rijeka Miljacka”)” sa iznosom do 180.000,00 KM,

5.Grad Mostar za projekat: “Sanacija ceste kroz naselje Dum uz obalu rijeke Radobolje i uređenje obala rijeke Radobolje kroz naselje Dum” sa iznosom do 212.200,00 KM,

6.Grad Zenica za projekat: “Pametna autobusna stajališta” sa iznosom do 48.000,00 KM.

LOT 5. – Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka ostvarilo је 2 aplikanta:

1.Grad Visoko za projekat: “Održavanje i unaprijeđenje postojeće mjerne stanice u Visokom – nabavka analizatora prašine PM25” sa iznosom do 33.900,00 KM,

2.JU Univerzitet u Zenici – OJ Metalurški institut Kemal Kapetanović – Zavod za zaštitu i ekologiju za projekat: „Održavanje stanica za monitoring kvaliteta zraka ZDK” sa iznosom do 185.800,00 KM.

1.Šumarski fakultet u Sarajevu za projekat: “Identifikacija novog taksona za bh. i globalnu floru – Studija centaurea rupestris grupe” sa iznosom do 38.200,00 KM,

2.Ornitološko društvo Naše ptice Sarajevo za projekat: “Cenzus ptica u FBIH / BIH” sa iznosom do 56.000,00 KM,

3.Udruženje Centar za savremena biološka istraživanja za projekat: “Ekološka valorizacija bivodiverziteta makroinvertebrata vodenih ekosistema gornjeg toka sliva rijeke Spreče” sa iznosom do 31.700,00 KM,

4.KJU za zaštićena prirodna područja Sarajevo za projekat: “Uspostava kontinuiranog monitoringa biodiverziteta livadskih ekosistema na području spomenika prirode Skakavac i zaštićenog pejzaža Trebević” sa iznosom do 49.600,00 KM,

5.Proizvodno i prometno društvo Prunus d.o.o. za projekat: “Inventura stanja i izrada elaborata s prijedlogom za izdavanje novog prašumskog rezervata na lokalitetu Studešnica u zaštićenom pejzažu Konjuh Banovići” sa iznosom do 60.300,00 KM,

6.Regionalni resursni centar (ReReC) Čapljina za projekat: „Praćenje stanja, prisutnosti ptica i ciljanih vrsta na odabranim lokalitetima kao osnove za uspostavu birdwatchinga na području PP Blidinje” sa iznosom do 57.800,00 KM,

7.Veterinarski fakultet Sarajevo za projekat: “Monitoring zoonotičnih oboljenja divljači na području KS sa ciljem očuvanja unaprjeđenja biodiverziteta” sa iznosom do 79.800,00 KM,

8.Ekološka udruga “Anguilla” Čapljina za projekat: “Distribucija odabranih enedemičnih biljnih vrsta na području delte rijeke Neretve” sa iznosom do 78.400,00 KM, *

9.Udruga Neretva Delta Forum za projekat: “Ptice delte Neretve – inventarizacija, kartiranje, praćenje stanja ptičijih vrsta na području delte Neretve u BiH kao doprinos uspostavi Natua 2000” sa iznosom do 47.800,00 KM,

10.JP Park prirode Hutovo blato d.o.o. za projekat: „Ekohidrološka revitalizacija Deranskog jezera putem prirodne preraspodjele voda Jelinskog jezera” sa iznosom do 80.000,00 KM,

11.Centar za investicije i razvoj poduzetništva CIRP za projekat: „Praćenje stanja i kartiranje zona mrijestilišta endemskih vrsta riba u Hutovom blatu” sa iznosom do 79.000,00 KM,

12.UG Eko Mreža za projekat: “Analiza, inventarizacija i kartiranje flore, faune i fungija riječnih tokova planine Majevice s ciljem potencijalne zaštite dijelova planine Majevice – faza 2” sa iznosom do 56.300,00 KM,

13.Udruga za održivi razvoj Hercegovine – UZOR za projekat: „Inventarizacija, kartiranje, prikupljanje i analiza podataka o vrstama, staništima i tipovima HNK” sa iznosom do 79.700,00 KM,

14.Ecoplants International d.o.o. za projekat: “Inventarizacija stanja biološkog i ekosistemskog diverziteta enedmične vrste pinus heldreichii christ” sa iznosom do 47.900,00 KM.

1.JP Elektroprivreda BiH – Termoelektrana Kakanj za projekat: “Uređenje deponije, šljake i pepela do nivoa konačne trase puta za Slapnu goru – druga faza” sa iznosom do 200.000,00 KM,

2.JU Univerzitet u Zenici za projekat: “Studija utjecaja dodataka helata na fitoremedijacioni potencijal biljaka na zemljištima kontaminiranim teškim metalima” sa iznosom do 75.000,00 KM,

3.Šumarstvo Prenj d.d. za projekat: “Pošumljavanje opožarene površine na lokalitetu Homalja, grad Konjic” sa iznosom do 150.000,00 KM,

4.Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru za projekat: “Istraživanje inovativnih metoda fitoremedijacije tla na eksperimentalnom poligonu agromediteranskog fakulteta” sa iznosom do 70.800,00 KM,

5.Općina Novo Sarajevo za projekat: “Sanacija klizišta K4 Hum Općina Novo Sarajevo” sa iznosom do 200.000,00 KM.

1.Općina Sanski Most za projekat: “Izgradnja kanalizacijskog sistema u naselju Alagić Polje” sa iznosom do 40.100,00 KM,

2.Grad Široki Brijeg za projekat: “Izgradnja kanalizacijskih kolektora “D” i “E”” sa iznosom do 160.000,00 KM,

3.Općina Odžak za projekat: “Fekalna kanalizacija naselja Bukovica (Brodska ul.)” sa iznosom do 160.000,00 KM,

4.JP Komunalno Neum d.o.o. za projekat: “Redovno održavanje i sanacije postojećeg regionalnog vodovoda Gabela – Neum dionica Gradac – Moševići” sa iznosom do 160.000,00 KM,

5.Općina Pale-FBiH za projekat: “Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda za naselje Prača” sa iznosom do 160.000,00 KM,

6.JP Komunalno d.o.o. Žepče za projekat: “Uspostava smart meteringa u monitoringu potrošnje vode” sa iznosom do 13.600,00 KM,

7.Grad Orašje za projekat: “Proširenje kanalizacijske mreže u gradu Orašju” sa iznosom do 141.600,00 KM,

8.JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica za projekat: “Poboljšanje efikasnosti sistema vodosnadbijevanja i smanjenje gubitaka primjernom IOT tehnologije u sistemu zonskih mjerenja, upravljanja i nadzora kao i očitanja domaćinstava i privrede” sa iznosom do 70.400,00 KM,

9.JKP Vodovod d.o.o. Cazin za projekat: “Projekat održavanja korištenja voda smanjenjem gubitaka u vodovodnoj mreži Grada Cazina” sa iznosom do 9.000,00 KM,

10.Općina Bosansko Grahovo za projekat: “Rekonstrukcija distributivne mreže sistema vodosnadbijevanja Bosanskog Grahova” sa iznosom do 140.900,00 KM,

11.Općina Novi Travnik za projekat: “Komunalna infrastruktura za naselje Rastovci – završetak prve faze” sa iznosom do 56.000,00 KM,

12.JKP 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa za projekat: “Rehabilitacija klorinatorske stanice izvorišta Ade” sa iznosom do 62.200,00 KM,

13.Općina Vitez za projekat: “Rekonstrukcija kanalizacijske mreže urbanog dijela grada” sa iznosom do 132.900,00 KM,

14.ЈКР Komunalac d.o.o. Busovača za projekat: “Rekonstrukcija gradskog vodovoda u užem gradskom području Općine Busovača” sa iznosom do 54.000,00 KM,

15.Općina Bosanski Petrovac za projekat: “Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijske mreže u Bosanskom Petrovcu – istočni dio Bosanskog Petrovca (fekalni kolektor za poslovnu zonu Korinčani – završna faza)” sa iznosom do 149.800,00 KM,

16.Općina Olovo za projekat: “Izrada investiciono-tehničke dokumentacije idejnog i glavnog projekta izgradnje separatne kanalizacijske mreže u naselju Olovske Luke” sa iznosom do 32.000,00 KM,

17.Općina Sapna za projekat: “Izrada projekta sanacije općinskih vodovoda u cilju smanjenja gubitaka u mrežama na području općine Sapna” sa iznosom do 12.800,00 KM,

18.Grad Stolac za projekat: “Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Vidovo Polje u Stocu” sa iznosom do 160.000,00 KM,

19.KJD d.o.o. Maglaj za projekat: “Provođenje mjera zaštite u cilju prevencije incidenata u sanitarnim zonama izvorišta Bistrica” sa iznosom do 66.900,00 KM,

20.Općina Breza za projekat: “Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda u naselju Gornja Breza – izvedba fekalnog kolektora 2” sa iznosom do 155.500,00 KM,

21.Grad Ljubuški za projekat: “Optimizacija i smanjenje gubitaka u vodovodnom sustavu Grada Ljubuškog” sa iznosom do 160.000,00 KM,

22.Općina Kupres za projekat: “Zatvaranje nesanitarnih divljih deponija u Općini Kupres” sa iznosom do 86.900,00 KM,

23.Općina Kiseljak za projekat: “Rekonstrukcija transportnog cjevovoda vodospremne hale Hotela Dalmacija” sa iznosom do 160.000,00 KM,

24.Općina Posušje za projekat: “Izgradnja kanalizacijskog kolektora općine Posušje – podsustav II – na području Zagrebačke ceste – odjeljak AIH” sa iznosom do 120.900,00 KM,

25.Općina Travnik za projekat: “Izgradnja kanalizacijskog kolektora 2 gradskog područja Općine Travnik” sa iznosom do 160.000,00 KM,

26.Općina Drvar za projekat: “Rekonstrukcija vodovodne mreže u Drvaru – dio distribucione vodovodne mreže od rezervoara kroz glavnu ulicu do semafora – krak 1” sa iznosom do 47.900,00 KM,

27.Grad Gračanica za projekat: “Izgradnja prioritetnih dionica kolektorske mreže u Gračanici – faza II” sa iznosom do 98.000,00 KM,

28.JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Široki Brijeg za projekat: “Nadogradnja sustava upravljanja i nadzora vodoopskrbe Grada Široki Brijeg” sa iznosom do 100.300,00 KM,

29.Općina Novo Sarajevo za projekat: “Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u ulici Gornji Velešići” sa iznosom do 140.000,00 KM,

30.ЈР Vodovod i kanalizacija d.d. Srebrenik za projekat: “Nabavka i ugradnja opreme i uređaja za smart metering i internet of things tehnologije u monitoringu potrošnje vode za ciljem smanjenja gubitaka i povećanja efikasnosti vodosnadbijevanja grad Srebrenik” sa iznosom do 25.100,00 KM,

31.JKP Cisto d.o.o. Doboj Istok za projekat: “Smanjenje gubitaka vode i kontinuirani nadzor u sistemu vodosnabdijevanja Doboj Istok” sa iznosom do 19.700,00 KM,

32.ЈКР Vodostan d.o.o. Ilijaš za projekat: „Investicioni projekat – primjena smart meteringa i internet of things u monitoringu potrošnje vode sa ciljem smanjenja, gubitaka i povećanja efikasnosti vodo snabdijevanja – faza II” sa iznosom do 139.000,00 KM,

33.Općina Kalesija za projekat: “Proširenje sekundarne fekalne kanalizacije u zoni sjever – novo naselje Kalesija” sa iznosom do 26.800,00 KM,

34.Grad Livno za projekat: “Izgradnja glavnog kanalizacijskog voda za prikupljanje fekalnih otapanih voda – Kralj 1” sa iznosom do 84.000,00 KM,

35.JKP Tomislavgrad d.o.o. za projekat: “Smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži” sa iznosom do 52.100,00 KM,

36.Grad Visoko za projekat: “Rekonstrukcija oborinske i fekalne kanalizacije u ulici Alije Izetbegovića” sa iznosom do 97.200,00 KM,

37.JKP Radnik d.o.o. Zavidovići za projekat: “Promjena smart meteringa i internet of things tehnologije u monitoringu potrošnje vode s ciljem smanjenja gubitaka i povećanja efikasnosti vodosnadbijevanja grada Zavidovići” sa iznosom do 118.600,00 KM,

38.JKP 6. mart d.o.o. Goražde za projekat: “Aquasense – pametno upravljanje vodom u Goraždu” sa iznosom do 43.600,00 KM,

39.KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo za projekat: “Unaprijeđenje mjerenja zahvaćenih količina vode na izvorištima” sa iznosom do 57.300,00 KM,

40.JKP Čapljina d.o.o. za projekat: “Nabavka uređaja za detekciju gubitka vode” sa iznosom do 45.800,00 KM,

41.JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Jajce za projekat: “Optimizacija i smanjenje gubitaka u vodovodnom sustavu grada Jajca” sa iznosom do 82.600,00 KM,

42.Grad Mostar za projekat: “Uređenje ulice Braće Fejića u Mostaru: rekonstrukcija partera, podzemne infrastrukture, uličnog mobilijara – završna faza” sa iznosom do 120.000,00 KM,

43.JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kalesija za projekat: “Zamjena vodomjera u mjernoj (DMA) zoni Prnjavor – Kalesija” sa iznosom do 59.800,00 KM,

44.JKP Šćona d.o.o. Fojnica za projekat: “Sanacija gubitaka u vodovodnoj mreži projektom na dionicama XXI – XIX vodovodne mreže Fojnica” sa iznosom do 85.600,00 KM,

45.JP Komunalno d.o.o. Livno za projekat: “Sanacija vodozahvatnog cjevovoda vodoopskrbnog sustava Livna” sa iznosom do 67.300,00 KM,

46.Općina Doboj Jug za projekat: “Fekalna kanalizacija KANAL III u sistemu separatne kanalizacije Općine Doboj Jug” sa iznosom do 55.600,00 KM,

47.JP Rad d.d. Tešanj za projekat: “Rekonstrukcija upravljanja objektima sistema vodosnadbijevanja općine Tešanj – održivo korištenje vode” sa iznosom do 120.000,00 KM,

48.Općina Grude za projekat: “Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije dionica ulica SS Kranjćevića – pročistać” sa iznosom do 111.000,00 KM,

49.ЈКР Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic za projekat: “Smanjenje gubitaka – Varda Г sa iznosom do 45.300,00 KM,

50.Općina Centar Sarajevo za projekat: “Projekat rekonstrukcije vodovodne i separatne kanalizacijske mreže u ulici Mice Todorović” sa iznosom do 120.000,00 KM,

51.JKP Visoko d.o.o. za projekat: “Zonsko mjerenje i smanjenje neprihodovane vode i daljinsko-radijsko očitanje vodomjera korisnika vodovodnog sistema” sa iznosom do 71.900,00 KM,

52.JKP Vodovod i kanalizacija Velika Kladuša za projekat: “Akcioni plan mjerenja i detekcije gubitaka vode u vodovodu Velika Kladuša sa smjernicama za njihovu provedbu 2021-2023” sa iznosom do 93.900,00 KM,

53.JKP Komunalac d.o.o.Hadžići za projekat: “Primjena smart meteringa i internet of things tehnologije u monitoringu potrošnje vode sa ciljem smanjenja gubitaka i povećanja efikasnosti vodosnadbijevanja općine Hadžići” sa iznosom do 80.700,00 KM,

54.Grad Čapljina za projekat: “Smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži i povećanje efikasnosti vodoopskrbe i kum. infrastrukture u ulici Ruđera Boškovića” sa iznosom do 120.000,00 KM,

55.Općina Vogošća za projekat: “Rekonstrukcija fekalne kanalizacijske mreže i izgradnja nove oborinske kanalizacijske mreže naselja Orahov brijeg, Općina Vogošća – Kolektor 11” sa iznosom do 120.000,00 KM.

1.Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH za projekat: “Priručnik za pošumljavanja Inžinjera i tehničara šumarstva FBIH” sa iznosom do 20.700,00 KM,

2.Udruga Matica Hrvatska Mostar za projekat: “Recikliranje za bolje sutra” sa iznosom do 33.600,00 KM,

3.Centar za krš i speleologiju za projekat: “Jačanje javne svijesti o zaštiti šišmiša uz edukaciju u OŠ i SŠ FBIH” sa iznosom do 3.500,00 KM,

4.Udruženje Odred izviđača Zvijezda za projekat: “Volim prirodu – Volim Vareš” sa iznosom do 20.300,00 KM,

5.Udruženje građana Fojničani za projekat: “Znanstveno istraživački kampovi za nova zaštićena područja prirode u FBIH” sa iznosom do 35.000,00 KM,

6.Običan radio d.o.o. za projekat: “Daj zemlji priliku” sa iznosom do 32.900,00 KM,

7.Udruženje za sport i rekreaciju mladih Sarajevo za projekat: „Budi dio igre – čuvajmo našu planetu” sa iznosom do 33.600,00 KM,

8.NTV IC d.o.o. za projekat: “Spasimo naše rijeke Trstionicu i Borivu – medijsko zagovarački projekat” sa iznosom do 27.000,00 KM,

9.JU Centar za kulturu i informiranje Srebrenik za projekat: “Medijska promocija jačanja svijesti o zaštiti okoliša – zeleni plan” sa iznosom do 24.300,00 KM,

10.Večernji list BH d.o.o. za projekat: “Postani eko – brini za okoliš” sa iznosom do 29.900,00 KM,

11.Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru za projekat: “Organizacija programa cjeloživotnog učenja održiva energija i inovacije u cilju promoviranja novih tehnologija baziranih na OIE” sa iznosom do 11.400,00 KM,

12.Zenička razvojna agencija Zeda d.o.o. Zenica za projekat: „Projekat jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša: Sačuvajmo planetu zajedno!” sa iznosom do 24.500,00 KM,

13.Tim System d.o.o. za projekat: „Brigom za okoliš do održive budućnosti” sa iznosom do 29.700,00 KM,

14.Novinsko izdavačko privredno društvo “Naša riječ” d.o.o. Zenica za projekat: „Časopis Ze-Do Eko” sa iznosom do 13.800,00 KM,

15.MediaWin d.o.o. Mostar za projekat: „Sačuvaj Hercegovine savjesnim ponašanjem” sa iznosom do 20.800,00 KM,

16.JP Radio Ljubuški d.o.o. za projekat: „Herceko: Hercegovina u srcu” sa iznosom do 11.300,00 KM,

17.Dig.It.In d.o.o. Sarajevo za projekat: „Ekominutice” sa iznosom do 17.600,00 KM,

18.Radio Kameleon za projekat: „Eko-ing-eko šampioni” sa iznosom do 24.700,00 KM,

19.Alba Zenica d.o.o. Zenica za projekat: „Jačanje javne svijesti o važnosti postupanja sa otpadom u naseljenim sredinama 2023″ sa iznosom do 13.300,00 KM,

20.JU RTV Lukavac za projekat: „Eko oaza u srcu teške industrije” sa iznosom do 12.700,00 KM,

21.Udruga Međunarodni centar Terra za projekat: „Dokumentarni film Opasnost od ekocida Parka prirode Blidinje” sa iznosom do 10.400,00 KM,

22.Media Event d.o.o. za projekat: „Obnovljivi izvori energije – voda” sa iznosom do 24.000,00 KM,

23.Bosanskohercegovački komitet CIGRE za projekat: „16. savjetovanje bh. CIGRE 2023″ sa iznosom do 25.000,00 KM,

24.Prag d.o.o Sarajevo za projekat: „Poslovno zeleno” sa iznosom do 18.500,00 KM,

25.Ornitološko društvo Naše ptice Sarajevo za projekat: „Posmatrajmo ptice zajedno” sa iznosom do 7.600,00 KM,

26.JKP Radnik d.o.o. Zavidovići za projekat: „Jačanje javne svijesti o značaju zaštite okoliša na području Grada Zavidovići” sa iznosom do 18.100,00 KM,

27.Bio City d.o.o. za projekat: „Projekt čišćenja korita rijeke Radobolje u Mostaru” sa iznosom do 19.600,00 KM,

28.Udruga Impetro Mostar za projekat: „Putem rijeka – od izvora do Neretve” sa iznosom do 19.300,00 KM,

29.Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar za projekat: „Projekt jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša – praktična primjena” sa iznosom do 20.000,00 KM,

30.Regionalna sportsko-ekološko-kulturno-turistička udruga Respekt za projekat: „Моја eko školica” sa iznosom do 9.600,00 KM,

31.Udruženje CEEO Sarajevo za projekat: „Adaptacija tinejdžera u otvorenoj urbanoj mobilnosti” sa iznosom do 15.800,00 KM,

32.nLogic d.o.o. Sarajevo za projekat: „Izvještavanje u skladu sa PRTR pravilnikom” sa iznosom do 20.000,00 KM.

1.JP Elektroprivreda BiH Termoelektrana Kakanj za projekat: „Isporuka i ugradnja opreme za tretman omekšanih voda u TE Kakanj” sa iznosom do 160.000,00 KM,

2.Općina Domaljevac – Šamac za projekat: „Zeleni jelas” sa iznosom do 7.300,00 KM,

3.Feal d.o.o za projekat: „Zamjena UNP sa postojećom toplinskom energijom” sa iznosom do 34.600,00 KM,

4.Grad Lukavac za projekat: „Proširenje vrelovodne i toplovodne mreže sistema daljinskog grijanja Lukavac u naselju Lukavac Mjesto (objekti OŠ, Dom kulture, objekat kolektivnog stanovanja)” sa iznosom do 160.000,00 KM,

5.JP Grijanje d.o.o. Kakanj za projekat: „Toplifikacija MZ Pogaznice – Druga Faza” sa iznosom do 160.000,00 KM,

6.Lukavac Cement d.o.o. za projekat: „Poboljšanje kvaliteta zraka kroz unaprijeđenje sistema za kontinuirani monitoring emisija zagađujućih materija u zrak, izvještavanje i edukacija” sa iznosom do 140.000,00 KM,

7.JP Grijanje d.o.o. Zenica za projekat: „Povećanje energijske efikasnosti i smanjenje gubitaka radnog medija kod individualnih potrošača na sistemu daljinskog grijanja Grada Zenica” sa iznosom do 140.000,00 KM,

8.Grad Ljubuški za projekat: „Uređenje dijela partera i zelenih površina” sa iznosom do 140.000,00 KM,

9.Grad Gradačac za projekat: „Uređenje zelenih površina, ugradnja mobilijara, izgradnja eko ostrva u gradskom naselju Potok Mahala u Gradačcu” sa iznosom do 126.000,00 KM,

10.Promark d.o.o. Mostar za projekat: „Nabavka i ugradnja sustava za oprašivanje na kamenolomu Razdolje – Kruševo kod Mostara” sa iznosom do 70.000,00KM,

11.Općina Maglaj za projekat: „Zaštita zraka kroz uspostavu biciklističko-pješačke staze uz uspostavu novih zelenih površina u Aleji Ljiljan u Maglaj” sa iznosom do 89.300,00 KM,

12.Općina Olovo za projekat: „Park srednja škola Općina Olovo” sa iznosom do 39.000,00 KM,

13.Općina Posušje za projekat: „Uspostavljanje zelene površine u naselju Carski Gaj u središtu Općine Posušje” sa iznosom do 84.900,00 KM,

14.KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. za projekat: „Poboljšanje i očuvanje kvalitete zraka kroz rekonstrukciju distributivne mreže daljinskog grijanja” sa iznosom do 132.000,00 KM,

15.JP Zenicagas d.o.o. Zenica za projekat: „Građevinski i montažerski radovi na izgradnji sekundarne distributivne gasne mreže za poslovnu zonu Zenica 1″ sa iznosom do 65.000,00 KM,

16.Općina Gornji Vakuf – Uskoplje za projekat: „Šetnica Vrbasa u mjestu Gornji Vakuf – Uskoplje – Faza II” sa iznosom do 78.000,00 KM,

17.Općina Vogošća za projekat: „Hortikulturno uređenje novih zelenih površina na području Općine Vogošća” sa iznosom do 21.100,00 KM,

18.Sakić d.o.o za projekat: „Projekt nabavke peći za proizvodnju drvenog ugljena sa niskom emisijom” sa iznosom do 69.100,00 KM,

19.Grad Visokoza projekat: „Rekonstrukcija ulice Čaršijska od Sebilja do Tabaćke džamije – pretvaranje saobraćajnice u pješačku zonu sa ograničenim režimom za motorna vozila” sa iznosom do 120.000,00 KM,

20.Ferro-keš d.o.o. Mostar za projekat: „Projekt instaliranja tehnološki najnaprednijih industrijskih filtera za usisavanje metalnih čestica iz zraka u proizvodnim pogonima tvrtke Ferokeš” sa iznosom do 117.000,00 KM,

21.SIK d.o.o. za projekat: „Smanjenje emisija zagađujućih tvari u zrak primjenom tehnologija okolišno održive proizvodnje u industriji metala” sa iznosom do 120.000,00 KM,

22.Općina Ilijašza projekat: „Hortikulturno uređenje parkova i ulica sa sadnicama školovanog drveća i niskog rastinja u Općini Ilijaš” sa iznosom do 20.900,00 KM.

1.Emerus d.o.o. za projekat: „Uklanjanje opasnog otpada iz kruga poduzeća Emerus d.o.o. kroz odvod i zbrinjavanje na ekološki prihvatljiv način angažiranjem ovlaštenog poduzeća” sa iznosom do 91.500,00 KM,

2.C.I.B.O.S. d.o.o. za projekat: „Nabavka četiri aparata za mjerenje radioaktivnosti i jednog aparata XRF za ispitivanje hemijskog sastava materijala” sa iznosom do 70.000,00 KM,

3.JKP Rad d.o.o. Ključ za projekat: „Nabavka kontejnera za papir i plastiku” sa iznosom do 7.100,00 KM,

4.C.I.A.K. d.o.o za projekat: „Nabavka i ugradnja nadzemne vage” sa iznosom do 52.400,00 KM,

5.Ladanušić čistoća d.o.o. Rakitno – Posušje za projekat: „Unaprijedenje sustava sakupljanja i obrade otpadnog ambalažnog stakla” sa iznosom do 55.900,00 KM,

6.Grad Orašje za projekat: „Izrada glavnog projekta za izgradnju centra za upravljanje otpadom Dusine – Orašje” sa iznosom do 30.000,00 KM,

7.RIF-Post d.o.o za projekat: „Jačanje sistema selekcije otpada i proširenja obuhvata na području općine Živinice” sa iznosom do 296.400,00 KM,

8.JP Rad d.d. Tešanj za projekat: „Nabavka namjenskih posuda za selekciju otpada” sa iznosom do 20.000,00 KM,

9.Akvainvest d.o.o. Živinice za projekat: „Opremanje reciklažnog dvorišta – nabavka drobilice (mlina za metal, drvo, plastiku)” sa iznosom do 293.900,00 KM,

10.ЈР Deponija d.o.o. Mostar za projekat: „Nabavka linije za biostabilizaciju organske komponente komunalnog otpada, sa biostabilizatorom” sa iznosom do 299.800,00 KM,

11.Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica za projekat: „Nabavka prese za baliranje reciklažnih materijala” sa iznosom do 215.000,00 KM,

12.Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK za projekat: „Pametno odlaži, prirodu osnaži” sa iznosom do 180.000,00 KM,

13.JKP Čistoća d.o.o. Široki Brijeg za projekat: „Izgradnja reciklažnog centra s pretovarnom stanicom u Širokom Brijegu – Faza 1Г sa iznosom do 200.000,00 KM,

14.JP Komunalac d.d. Gradačac za projekat: „Nabavka namjenskog vozila za odvojeno prikupljanje i odvoz selektiranog otpada” sa iznosom do 180.000,00 KM,

15.JP Komus d.o.o. Gračanica za projekat: „Nabavka namjenskog vozila za odvojeno prikupljanje i odvoz selektiranog otpada” sa iznosom do 148.400,00 KM,

16.Aida Commerce d.o.o za projekat: „Konačno zbrinjavanje opasnog otpada reciklažnog dvorišta Aida Commerce” sa iznosom do 150.000,00 KM,

17.JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kiseljakza projekat: „Izrada projektne dokumentacije za općinski oporavni/reciklažni centar Strelište Kiseljak” sa iznosom do 58.400,00 KM,

18.JKP Čistoća d.o.o. Cazin za projekat: „Nova oprema za reciklažu” sa iznosom do 96.400,00 KM,

19.KJKP Rad d.o.o. Sarajevo za projekat: „Unaprijeđenje infrastrukture kroz nabavku vozila za odvojeno prikupljanje otpada i zelenih otoka u naseljima kolektivnog stanovanja” sa iznosom do 120.000,00 KM,

20.Eko sirovina d.o.o za projekat: „Zeleni transporter: nabavka namjenskog vozila za reciklažu” sa iznosom do 90.000,00 KM,

21.Saraj – Komerc d.o.o. za projekat: „Zbrinjavanje i odvoz opasnog otpada sa centralnog skladišta uz radove saniranja skladišta” sa iznosom do 13.800,00 KM,

22.Općina Neum za projekat: „Nabava polupodzemnih kontejnera i vozila za odvojeno prikupljanje otpada” sa iznosom do 295.000,00 KM,

23.JP 9. septembar d.d. Srebrenik za projekat: „Nabavka vozila za prikupljanje i odvoz selektivnog otpada” sa iznosom do 72.000,00 KM, i zelenilo d.o.o. Jajce za projekat: „Nabavka namjenskog vozila za odvojeno prikupljanje i odvoz selektiranog otpad ” sa iznosom do 48.400,00 KM.

25.JKP Radnik d.o.o. Zavidovići za projekat: „Nabavka namjenskog vozila za odvojeno prikupljanje i odvoz selektivnog otpada” sa iznosom do 153.000,00KM,

26.Negro Crown d.o.o za projekat: „Zbrinjavanje, obrada i reciklaža otpadnih guma svih vrsta i dimenzija” sa iznosom do 300.000,00 KM,

27.Ekopak d.o.o. za projekat: „Razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz čvrstog komunalnog otpada u gradu Konjic” sa iznosom do 30.000,00 KM,

28.Općina Brezaza projekat: „Unaprijeđenje sistema za selektivnog prikupljanje otpada na području općine Breza” sa iznosom do 112.300,00 KM,

29.JKP Vodograd d.o.o za projekat: „Formiranje zelenih otoka radi selekcije otpada na mjestu nastanka ” sa iznosom do 101.000,00 KM,

30.JP Komunalac d.d. Kladanj za projekat: „Nabavka namjenskih kanti za selekciju otpada” sa iznosom do 5.500,00 KM,

31.Kemeko-BH d.o.o. Lukavac za projekat: „Razvijanje tržišta reciklažnih energetski iskoristivih otpadnih materijala u FBIH kroz procjenu sastava otpada” sa iznosom do 144.000,00 KM,

32.JKP 6. mart d.o.o. Goražde za projekat: „ Ekosort – selekcija otpada u domaćinstvu” sa iznosom do 13.500,00 KM,

33.M.Z. Соmраnу d.o.o. za projekat: „Modernizacija voznog parka u cilju poboljšanja prikupljanja i odvoza selektiranog otpada” sa iznosom do 114.000,00 KM, –

34.Amar Plast d.o.o. Gradačac za projekat: „Nabavka opreme za proizvodnju” sa iznosom do 84.500,00 KM,

35.Općina Vitez za projekat: „Nabavka specijalnog vozila za prikupljanje i odvoz sortiranog otpada” sa iznosom do 115.800,00 KM,

36.JP Broćanac d.o.o. za projekat: „Nabava vozila za prikupljanje i odvoz otpada” sa iznosom do 180.000,00 KM,

37.Grad Gračanicaza projekat: „Integralno upravljanje otpadom na području grada Gračanica – faza 5 – nabavka žutih kanti za odvajanje korisnog dijela otpada od strane domaćinstava” sa iznosom do 220.000,00 KM,

38.Općina Ilidža za projekat: „Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u ulici Vidovci prekoputa broja 14″ sa iznosom do 40.000,00 KM,

39.KTM – Brina d.o.o za projekat: „Razvoj kružnog gospodarstva implementacijom efektivnog rješenja za građevinski otpad ” sa iznosom do 300.000,00 KM,

40.JP Komunalno d.o.o. Brezaza projekat: „Poboljšanje sistema upravljanja otpadom kroz nabavku namjenskog vozila za odvojeno prikupljanje i odvoz selektiranog otpada na teritoriji Općine Breza” sa iznosom do 66.600,00 KM,

41.Pet Servis d.o.o. za projekat: „ Šrediranje otpada sa svrhom dobivanja alternativnog goriva” sa iznosom do 73.300,00 KM,

42.Ahsun Sirovina Komerc za projekat: „Zbrinjavanje troske – nusproizvoda – nastale u procesu proizvodnje čelika sa ciljem kreiranja novih proizivoda i rješavanja problema otpada” sa iznosom do 123.000,00 KM,

43.Grad Bihać za projekat: „Unaprijeđenje selektivnog prikupljanja otpada na području Grada Bihaća putem nabavke i izgradnje podzemnih kontejnera” sa iznosom do 120.000,00 KM,

1.Pobjeda-Rudet d.d. za projekat: „Provođenje mjera povećanja energijske efikasnosti na postojećem objektu, interne oznake 150, u skladu sa preporukama iz energijskog audita” sa iznosom do 108.000,00 KM,

2.Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin za projekat: „Poboljšanje EE sistema – grijanje centralne zgrade zavoda Drin kroz implementaciju mjera predloženih auditom” sa iznosom do 89.800,00 KM,

3.Grad Bosanska Krupa za projekat: „Zamjena rasvjetnih tijela LED svjetiljkama u Bosanskoj Krupi” sa iznosom do 92.400,00 KM,

4.Općina Bosanski Petrovac za projekat: „Provođenje mjera energetske efikasnosti na objektu općinskog organa uprave Općine Bosanski Petrovac” sa iznosom do 33.000,00 KM,

5.Župa Sv. Ante Padovanskog za projekat: „Sanacija i obnova krova i fasade župne kuće ulica Kulina Bana 31″ sa iznosom do 103.000,00 KM.

6.Grad Široki Brijeg za projekat: „Provođenje mjera za povećanje energetske učinkovitosti zgrade Osnovne škole Dobrkovići” sa iznosom do 29.100,00 KM,

7.Općina Tešanj za projekat: „Zamjena postojeće stolarije/bravarije na zgradi Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj” sa iznosom do 55.000,00 KM,

8.JU Dom – porodica Zenica za projekat: „Provodenje mjera povećanja energijske efikasnosti u objektu JU Dom – porodica Zenica – zamjena stolarije/bravarije” sa iznosom do 105.000,00 KM,

9.Herceg d.o.o. Srebrenik za projekat: „Unaprijeđenje energetske efikasnosti – ugradnja spuštenog stropa od izolacionih panela u pogonu proizvodnje PVC stolarije u Herceg d.o.o. Srebrenik” sa iznosom do 105.000,00 KM,

10.Općina Kreševoza projekat: „Izmjena javne rasvjete sa energetski učinkovitom rasvjetom u Kreševu” sa iznosom do 41.200,00 KM,

11.Lječilište Reumal Fojnica za projekat: „Izmjena javne rasvjete sa energetski učinkovitom rasvjetom u Kreševu” sa iznosom do 21.000,00 KM,

12.JU Dom zdravlja Zavidovićiza projekat: „Utopljavanje glavnog objekta JU Dom zdravlja Zavidovići” sa iznosom do 105.000,00 KM,

13.Grad Cazin za projekat: „Provođenje mjera povećanja energijske efikasnosti objekta Dom kulture MZ Pećigrad i objekta MZ Skokovi” sa iznosom do 77.000,00 KM,

14.Općina Čelić za projekat: „Unaprijeđenje energetske efikasnosti administrativno-upravnog objekta općine Čelić” sa iznosom do 96.200,00 KM,

15.Grad Gradačacza projekat: „Zamjena krova na sportskoj dvorani Skenderija u Gradačcu” sa iznosom do 105.000,00 KM,

16.Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za projekat: „Izrada detaljnog energetskod audita SCM” sa iznosom do 11.200,00 KM,

17.JP Tržnica d.o.o. Zenica za projekat: „Provođenje mjera energetske efikasnosti u utopljavanju objekta zgrade Gradske tržnice u Zenici” sa iznosom do 105.000,00 KM,

18.Općina Neum za projekat: „Povećanje mjera energetske učinkovitosti u sustavu javne rasvjete kroz zamjenu postojećih rasvjetnih tijela sa energetski učinkovitijim LED svjetiljkama na području općine Neum” sa iznosom do 38.300,00 KM,

19.Općina Jajce za projekat: „Zamjena stolarije na zgradi Općine Jajce (faza I – provođenje mjera energetske efikasnosti u skladu sa izrađenim energetskim auditom)” sa iznosom do 105.000,00 KM,

20.Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH za projekat: „Organizacija i unaprjeđenje ekonomske i ekološke učinkovitosti javne rasvjete” sa iznosom do 105.000,00 KM,

21.Kantonalni sud u Odžaku za projekat: „Ugradnja visokotemperaturne toplotne pumpe zrak – voda u Kantonalnom sudu u Odžaku” sa iznosom do 51.100,00 KM,

22.Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH za projekat: „Zamjena postojeće stolarije i metalne bravarije loših toplotnih karakteristika” sa iznosom do 96.600,00 KM,

23.Grad Ljubuški za projekat: „Utopljavanje dvorane u OŠ Tin Ujević” sa iznosom do 94.600,00 KM,

24.Mlin Ustikolina d.d. za projekat: „Izrada detaljnog energetskog pregleda- audit objekta MP Mlin d.d. Ustikolina” sa iznosom do 16.300,00 KM,

25.JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kalesija za projekat: „Izgradnja solarne elektrane “SE VIK 40″” sa iznosom do 40.600,00 KM,

26.Baupartner d.o.o. Lukavac za projekat: „Nisko emisioni razvoj proizvodnih procesa Baupartner d.o.o. Lukavac kroz zamjenu kotla na čvrsto gorivo toplotnim pumpama, te metalhalogene rasvjete LED rasvjetnim tijelima” sa iznosom do 100.200,00 KM,

27.Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta ŽP za projekat: „Provođenje mjera energetske učinkovitosti na апехи objekta Srednje škole Pere Zečevića u Odžaku” sa iznosom do 55.700,00 KM,

28.Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar za projekat: „Ugradnja energetski učinkovitog sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju u velikoj i maloj dvorani u dvorani Hrvatski dom Hercega Stjepana Kosače” sa iznosom do 105.000,00 KM,

29.Opća bolnica Tešanj za projekat: „Solarna fotonaponska elektrana za vlastite potrebe Opće bolnice Tešanj” sa iznosom do 73.600,00 KM,

30.ЈКР 10. juli d.o.o. Bosanska Krupaza projekat: „Poboljšanje energetske efikasnosti postojećeg objekta – izdrada dokumentacije” sa iznosom do 7.500,00 KM,

31.JKP Vitkom d.o.o. Vitez za projekat: „Izrada energijskog audita za upravnu i pomoćne zgrade JKP Vitkom d.o.o. Vitez” sa iznosom do 3.900,00 KM,

32.O.Š. Bartola Kašića za projekat: „Izmjena dotrajalih otvora na školi i starih rasvjetnih tijela u LED rasvjetu” sa iznosom do 24.600,00 KM,

33.JU Muzej II. zasjedanja AVNOJ-aza projekat: „Zamjena dijela stolarije na zgradi JU Muzej II. zasjedanja AVNOJ-a Jajce” sa iznosom do 26.900,00 KM,

34.Grad Visokoza projekat: „Poboljšanje toplinskih svojstava vanjske ovojnice – fasade na JU za predškolski odgoj i obrazovanje” sa iznosom do 30.000,00 KM,

35.Grad Livno za projekat: „Modernizacija sustava javne rasvjete u gradu Livno” sa iznosom do 71.400,00 KM,

36.Općina Čitluk za projekat: „Povećanje energetske učinkovitosti na objektu osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku” sa iznosom do 90.000,00 KM,

37.Bosansko narodno pozorište Zenica za projekat: “Izrada glavnog/izvedbenog projekta arhitektonskih mjera u skladu sa detaljnim energetskim auditom za objekt BNP Zenica” sa iznosom do 11.500,00 KM,

38.Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK za projekat: “Provođenje mjera povećanje energijske efikasnosti na objektu JU MSŠ Enver Pozderović” sa iznosom do 79.800,00 KM,

39.Općina Travnik za projekat: “Izrada detaljnog energijskog audita za ambulantu Turbe” sa iznosom do 1.600,00 KM,

40.Grad Gračanica za projekat: “Izrada detaljnog energetskog audita na zgradi Grad Gračanica (stari i novi dio zgrade)” sa iznosom do 5.500,00 KM,

41.Općina Breza za projekat: “Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu JP Komunalno d.o.o. Breza” sa iznosom do 32.200,00 KM,

42.KJKP Rad d.o.o. Sarajevo za projekat: “Izrada energijskog audita za objekte KJKP Rad” sa iznosom do 12.000,00 KM,

43.JP SKPC Mejdan Tuzla za projekat: “Pregled energetskog audita za objekat SKPC Mejdan Tuzla” sa iznosom do 4.600,00 KM.

44.Centralno grijanje d.d za projekat: “Projekt termostatizacije kolektivnih stambenih objekata Krečanska 15 i 15a” sa iznosom do 67.400,00 KM,

45.JU Zavičajni muzej Travnikza projekat: “Izrada projektne dokumentacije za utopljavanje zgrade Zavičajnog muzeja Travnik” sa iznosom do 4.200,00 KM,

46.JP Vodovod d.o.o. Bihać za projekat: “Izrada energijskog audita za pumpna i prepumpna za postrojenja JP Vodovod Bihać” sa iznosom do 18.000,00 KM.

1.Općina Jajce za projekat: “Postavljanje punionice za električna vozila na javnom parkingu kod poslovnog objekta Best u ulici Pijavice bb, općina Jajce” sa iznosom do 60.000,00 KM.

Akta.ba

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO