Ljubuški će za komunalno gospodarstvo izdvojiti milijun maraka

PRO Oglas

Grad Ljubuški donio je plan prihoda i program radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti u 2021. godini. Njime se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima, a sve u skladu s predviđenim financijskim sredstvima i izvorima financiranja.

Prema tom planu, predviđeno je da se sredstva osiguraju iz dva izvora – iz komunalne naknade (650.000 KM) i proračuna Grada Ljubuškog (350.000 KM).

Predviđeni poslovi

Program radova predviđa sljedeće poslove: odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, održavanje groblja te održavanje i uređenje javne rasvjete.

Za odvodnju atmosferskih voda, odnosno radove na održavanju i čišćenju odvodnih kanala utrošit će se 100.000 KM, a za održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 40.000 KM. Pod tim se podrazumijeva čišćenje javnih površina te prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta.

Za održavanje javnih površina, u što spada održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, trgova, parkova, igrališta i drugih javnih prometnih površina, osim javnih cesta, planirano je 200.000 KM. Za održavanje nerazvrstanih cesta izdvojit će se, pak, 470.000 KM. To uključuje nadzor i pregled cesta, osiguranje preglednosti, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, popravke prometne signalizacije, uređenje raskrižja, saniranje rupa na razvrstanim cestama, interventne radove na nerazvrstanim cestama, uklanjanje snijega i leda, kosidbu korova i divljeg raslinja uz cestu, saniranje i tamponiranje makadamskih cesta te ostale poslove potrebne kako bi se osigurala prohodnost i sigurnost prometa na cestama.

Mogućnost preraspodjele

Za održavanje i uređenje groblja u prigradskom naselju Pregrađu namijenjeno je 40.000 KM, a za javnu rasvjetu 150.000 KM. Pod javnom rasvjetom podrazumijeva se održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na javnim cestama koje prolaze kroz naselja i nerazvrstane ceste te utrošak električne energije.

Predviđena je i moguća preraspodjela sredstava koja se može izvršiti između pojedinih rashoda i izdataka utvrđenih ovim planom i programom.

Antonela Marinović – Musa / Dnevni.ba

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO