Općina Kreševo ponovno kriminalom dominirala – Proknjižili općinske nekretnine na privatnu firmu

PRO Oglas

Općina Kreševo proknjižila je općinske nekretnine na privatnu firmu iako je na njima bio izglasan javni interes i doneseno rješenje da se moraju uknjižiti kao državna imovina. Radi se o parcelama na potezu Rakova Noga-Bijelovići, a firma koja je profitirala je Barit d.o.o. u većinskom vlasništvu Gorana Stanića, koja je dobila privatni put do vlastite tvornice, izgrađen javnim novcem.

Sve je počelo 2009. godine, kada je otvorena tvornica vapna u Bijelovićima u Kreševu, vlasništvo firme BFS, čiji putevi ponovo vode do Stanića. Nakon otvaranja tvornice trebalo je proširiti lokalni put i tada Barit otkupljuje udjele u parcelama na potezu od Rakove Noge do Bijelovića, koje su do tada bile u privatnom vlasništvu. Otkupljeno je 12 parcela, nakon čega Općina izgradnju puta proglašava javnim interesom.

To je podrazumijevalo da će Općina izvlastiti nekretnine od Barita u svoju korist. U rješenju se dalje nalaže Općinskom sudu u Kiseljaku da ove nekretnine upiše u u korist državne svojine, odnosno u vlasništvo Općine Kreševo. Rješenje je doneseno još 2012. godine. Jedanaest godina kasnije, parcele nisu uknjižene kao državna imovina a zahtjev nije protokoliran u Sudu u Kiseljaku.

Upravo suprotno – dvije parcele već su prešle u privatno vlasništvo – i to NLB Banke d.d. Sarajevo. U Općinskom sudu u Kiseljaku za Žurnal su potvrdili da su dvije parcele sada vlasništvo NLB banke a da su ostale još uvijek upisane kao vlasništvo Barit d.o.o. Kreševo:

-Predmetne nekretnine nisu upisane u korist državne svojine niti je Ured za zemljišnoknjižne poslove proveo Rješenje o izvlaštenju navedeno u zahtjevu.

NLB BANKA NOVI VLASNIK PARCELA

Kada je otkupio navedene parcele od mještana, Barit ih je iskoristio kao zalog za kredite kod NLB banke. Kako je banka sada krenula u njihovo izuzimanje, jasno je da kreditne obaveze nisu na vrijeme ispoštovane i NLB se već uknjižava kao vlasnik dijela parcela.

Vlasništvo NLB Banke d.d., Sarajevo na nekretninama upisano je 7.10.2021. na temelju pravomoćnog Rješenja o dosudi nekretnine u izvršnom postupku. Rješenje o dosudi je 30.12.2020. godine donio Općinski sud u Kiseljaku. Prethodni izvršni sudski postupak nad spomenutim nekretninama je pokrenut i vođen protiv izvršenika Barit d.o.o. Kreševo:

-U momentu pokretanja sudskog postupka, kao i na datum sticanja i upisa vlasništva u korist NLB Banke d.d. Sarajevo, na predmetnim nekretninama u zemljišnoj knjizi nisu bili evidentirani upisi koji bi bili smetnja upisu prava vlasništva NLB Banke d.d. Sarajevo. U suprotnom, i izvršni sud i nadležni zemljišnoknjižni ured bi odbili vođenje izvršnog postupka te u konačnici i upis prava vlasništva – kažu za Žurnal u NLB Banci.

Ali čak ni to što je Općina Kreševo propustila uknjižiti ovu imovinu kao državnu, pa ni to što je ona na kraju završila u rukama banke kako bi se privatniku osposobio put do privatnog posjeda na kojem ostvaruje profit i uz to zagađuje okoliš, nije sve.

Milijun i 200 tisuća KM, koliko je koštala izgradnja puta osigurano je odlukom Federalne vlade od sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu. Za implementatora sredstava određeno je JP Ceste Federacije:

-Proveden je postupak javne nabave radova i usluga nadzora, nakon čega su zaključeni ugovori sa Izvođačem radova – GP „Put“ d.o.o. Sarajevo i Nadzorom – Aik Inžinjering d.o.o. Banovići, te su u skladu sa glavnim projektom rekonstrukcije i navedenim ugovorima odobrena sredstva implementirana – navode u JP Ceste Federacije za Žurnal.

Prema Zakonu o cestama FBiH, upravljanje, građenje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita lokalnih cesta u isključivoj je nadležnosti mjerodavne općine – u ovom slučaju Kreševo, implementacija odobrenih sredstava izvršena je u suradnji sa Općinom. Općina Kreševo je, dakle, bila korisnik a i voditelj postupka izvlaštenja.


Od 2012. godine, kada je Općina donijela rješenje o izvlaštenju i upisu u sudski registar, što nikada nije provedeno, na čelu Općine Kreševo smjenjivali su se HDZ-ovi načelnici Zdravko Miličević, Radoje Vidović i aktualni Renato Pejak. Općina Kreševo na ovaj način oštetila je državu za milijunsku sumu a sada je taj gubitak još veći jer se parcele upisuju kao vlasništvo banke. A sve kako bi bili ispunjeni privatni prohtjevi vlasnika Barita Gorana Stanića, koji je javnim novcem dobio privatni put. O poslovanju Stanića u Kreševu Žurnal je pisao mnogo puta do sada, njihovoj povezanosti sa političkim gospodarima Kreševa, te načinima na koji svakodnevno zagađuju okoliš i truju mještane.

Zurnal.info

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO