Postani član Nadzornih odbora javnih poduzeća i članova Upravnih vijeća javnih ustanova Širokog Brijega

PRO Oglas

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim i vladinim imenovanjima Županije Zapadnohercegovačke («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj: 21/12 i 17/20) i članka 7. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela Grada Širokog Brijega («Službeni glasnik Grada Širokog Brijega», broj: 3/21), Predsjednik Gradskog vijeća Široki Brijeg, objavljuje:

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE NADZORNIH ODBORA JAVNIH PODUZEĆA I UPRAVNIH VIJEĆA JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ŠIROKI BRIJEG

I
Objavljuje se javni oglas za imenovanje članova Nadzornih odbora javnih poduzeća i članova Upravnih vijeća javnih ustanova čiji je osnivač Grad Široki Brijeg – Gradsko vijeće Široki Brijeg, kako slijedi:

1.Nadzorni odbor JP Radio postaja Široki Brijeg d.o.o:
tri (3) člana.

2.Nadzorni odbor JP Veterinarska stanica d.o.o Široki Brijeg:
tri (3) člana.

3.Nadzorni odbor JP Vodovod i kanalizacija d.o.o Široki Brijeg:
tri (3) člana.

4.Upravno vijeće JU Hrvatski kulturni dom Široki Brijeg:
tri (3) člana.

5.Upravno vijeće JU COMING Široki Brijeg:
tri (3) člana.

II

OPIS POZICIJE – Nadzorni odbor javnog poduzeća:

nadzire poslovanje javnog poduzeća, usvaja poslovnu strategiju i planove poslovanja javnog poduzeća; nadzire rad uprave, te odobrava odluke strateškog karaktera; usvaja izvješće uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu s bilancom uspjeha i izvješćem revizije; podnosi Gradskom vijeću godišnje izvješće o poslovanju koje obvezno uključuje izvješće o radu odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okvirima postojećeg plana i revidiranog plana; bira predsjednika nadzornog odbora; imenuje i razriješiti upravu javnog poduzeća, u skladu s važećim propisima, odnosno pravilnicima javnog poduzeća; predlaže raspodjelu i način korištenja dobiti i način pokrića gubitka; odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom sukladno zakonu; imenuje povremena povjerenstva i utvrđuje njihov sastav i zadatke; predlaže sazivanje skupštine javnog poduzeća, kada je u pitanju javno poduzeće; priprema poslovnike i predlaže ih Gradskom vijeću; priprema etički kodeks u suradnji s odborom za reviziju i predlaže ga Gradskom vijeću; odabire kandidate odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Gradskom vijeću; daje mišljenje Gradskom vijeću o prijedlogu uprave za raspodjelu dobiti; razmatra provedbeni propis za postupak nabavki i nadzire njegovo provođenje; daje pismene ovlasti za ograničene djelatnosti propisane Zakonom o javnim poduzećima Federacije Bosne i Hercegovine; daje upute upravi za provedbu preporuka u svezi s uočenim nepravilnostima; nadzire upravu u provođenju preporuka danih od stane odbora za reviziju, te vanjskog revizora u utvrđenim vremenskim rokovima; vrši sustavni nadzor nad poslovanjem javnog poduzeća; daje instrukcije tijelima javnog poduzeća radi otklanjanja nepravilnosti u radu; prisustvuje sjednicama Gradskog vijeća i sudjeluje u raspravi bez prava glasa; obavlja i druge poslove predviđene zakonom i odlukom o osnivanju javnog poduzeća.

OPIS POZICIJE – Upravno vijeće ustanova:

donosi statut ustanove, program rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvršenje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivatelju promjenu djelatnosti, daje osnivatelju i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove.

Mandat članova Nadzornih odbora i Upravnih vijeća traje četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.

III

Kandidati za Nadzorne odbore i Upravna vijeća treba ispunjavati slijedeće opće i posebne uvjete:

OPĆI UVJETI:

Za Nadzorne odbore javnih poduzeća:

(1) da je državljanin BiH,

(2) da je stariji od 18 godina,

(3) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,

(4) da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),

(5) da nije osuđivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojive s dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

(6) da nije osoba kojoj je pravomoćnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora,

(7) da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj,

(8) da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj,

(9) da nije dioničar s 50 % i više dionica, ravnatelj i član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik s 50% i više vlasništva, ravnatelj i član uprave bilo kojeg društva s ograničenom odgovornošću,

(10) da nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora drugog društva s većinskim državnim kapitalom ili institucije,

(11) da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 70/08).

Za Upravna vijeća javnih ustanova:

(1) da je državljanin BiH,

(2) da je stariji od 18 godina,

(3) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,

(4) da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),

(5) da nije osuđivan za kazneno djelo,

(6) da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačko,

(7) da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

POSEBNI UVJETI:

(1) visoka ili viša stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja.

(2) najmanje 1 godina radnog iskustva nakon stjecanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja.

IV
Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

(1) rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,

(2) prilagodljivost timskom radu,

(3) komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

(3) poznavanje organizacije i djelatnosti javnog poduzeća ili ustanove.

V

Ista osoba može biti imenovana:

(1) najviše u jedan Nadzorni odbor javnog poduzeća i jedno Upravno vijeće javne ustanove

ili
(2) najviše u dva Upravna vijeća javnih ustanova.

VI

U prijavi na javni oglas svaki kandidat dužan je navesti u koji nadzorni odbor ili upravno vijeće se prijavljuje, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

-kraći životopis, adresu i kontakt telefon,

-presliku CIPS-ove osobne iskaznice,

-uvjerenje o nekažnjavanju (Policijska uprava)

-dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu,

-za članove Nadzornih odbora: potpisana izjava na okolnosti iz točke III-A pod (3), (4), (7), (8), (9) i (10),

-za članove Upravnih vijeća: potpisanu izjavu na okolnosti iz točke III-B pod (3), (4), (6) i (7).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene preslike, ne stariji od šest mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja oglasa.

Javni oglas će biti objavljen u «Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke», «Večernjem listu» i na web stranici: www.sirokibrijeg.ba

Prijave s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti osobno ili poštom preporučeno, s naznakom: „ Prijava na javni oglas za imenovanje Nadzornih odbora i Upravnih vijeća- NE OTVARAJ “, na adresu:

Grad Široki Brijeg
Ured Predsjednika Gradskog vijeća
Fra Didaka Buntića br. 11
88220 Široki Brijeg

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

PREDSJEDNIK GV,
Vinko Topić

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO