Predloženi proračun Federacije BiH za narednu godinu iznosi 6.725.847.563 KM

PRO Oglas

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva financija, na sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog Proračuna FBiH za 2023. godinu i Prijedlog zakona o izvršenju proračuna, koji će po hitnom postupku biti upućeni u parlamentarnu proceduru.

Predloženi proračun Federacije BiH za narednu godinu iznosi 6.725.847.563 KM, te je u odnosu na 2022. godinu veći za 1.128,2 milijuna KM, odnosno za 20,1 posto.

Rast poreznih prihoda

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo financija, strukturu predloženog proračuna FBiH za 2023. godinu karakterizira rast poreznih prihoda, posebno prihoda iz doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, te prihoda od indirektnih poreza. Na drugoj strani, planiran je porast iznosa proračunskih rashoda, kamata i izdataka za nabavku stalnih sredstava uz smanjenje kapitalnih transfera. Iako su revidirane projekcije prihoda povoljne i optimistične, istaknuto je, da je uz smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja značajan iznos sredstava predviđen za otplate dugova u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu.

Ukupni prihodi od poreza projicirani u Proračunu FBiH za 2023. godinu iznose 4.843,6 milijuna KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 21,7 posto. Posebno se to odnosi na prihode koji se prikupljaju iz doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, koji su planirani u iznosu od 2.683,1 milijuna KM i prihode od neizravnih poreza sa jedinstvenog računa koji su planirani u ukupnom iznosu od 2.077,2 milijuna KM. Neporezni prihodi, tekući transferi i donacije planirani su u iznosu od 607,2 milijuna KM, što je za 23,3 posto više u odnosu na prethodni proračun.

Primici od financijske imovine i zaduživanja i razgraničeni prihodi, predloženim proračunom FBiH planirani su u ukupnom iznosu od 1.074,7 milijuna KM.

Tekući transferi

Tekući transferi i drugi tekući rashodi planirani su u iznosu od 4.558,1 milijun KM i veći su za 22 posto u odnosu na 2022. godinu. Pojedinačno promatrano, najveće povećanje se odnosi na isplatu mirovina po više različitih zakonskih osnova i to za 665 milijuna KM.

Tekući transferi pojedincima planirani su u iznosu od 3.777,4 milijuna KM i veći su za 23 posto u odnosu na Proračun FBiH za 2022. godinu. Dakle, najznačajnije povećanje se odnosi na transfer Federalnom zavodu za MIO, s obzirom na očekivanu stopu redovnog usklađivanja mirovina, te vanrednog povećanja najnižih penzija od studenog 2022. godine za 5 posto. Za isplatu mirovina planiran je iznos od 2.686,5 milijuna KM što je za 536,5 milijuna KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Zatim, transfer za lica sa invaliditetom – neratni invalidi, planiran je u iznosu od 160 milijuna KM, što je za 18 milijuna KM više u odnosu na 2022. godinu.

Roditelj njegovatelj, boračka pitanja i poljoprivreda

Potom, na razdjelu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za provođenje Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH planirano je 28 milijuna KM, što je povećanje za 10,5 milijuna KM, dok transfer za provođenje Zakona o materijalnoj podršci obiteljima sa djecom u FBiH iznosi 106 milijuna KM i predstavlja povećanje za 56 milijuna KM u odnosu na fiskalnu 2022. godinu.

Također, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata planirano je veće izdvajanje financijskih sredstava za isplate mirovina ostvarenih na osnovu Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja obrambeno-oslobodilačkog rata u iznosu do 22,2 milijuna KM. Tekući transfer za invalidnine planiran je u iznosu od 278 milijuna KM i veći je za 6,3 milijuna KM.

Poticaj za poljoprivredu planiran je u iznosu od 160 milijuna KM, na razdjelu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, što je povećanje subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima za 54 milijuna KM u odnosu na prethodnu godinu.

Podrška Europske unije BiH

U okviru tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima planiran je novi transfer za projekt – Podrška Europske unije BiH u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize u iznosu od 90,4 milijuna KM.

Proračunski korisnici koji su zaduženi za implementaciju ove pomoći su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Zdravstvo i krediti za mlade

Izdvajaju se i dva planirana tekuća transfera Federalnog ministarstva zdravstva, i to prema Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH u iznosu od 33,5 milijuna KM, što je povećanje za 5 milijuna KM, te u svrhu biomedicinski potpomognute oplodnje u iznosu od 10 milijuna KM.

Nastavljena je podrška Vlade za stambene kreditne linije putem Union banke usmjerene za mlade, kao i subvencije prema JP Elektroprivreda BiH po osnovu subvencija troškova električne energije za najugroženije kategorije stanovništva.

Između ostalog, planirane su subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima u iznosu od 178 milijuna KM, što je za 57,6 milijuna KM više u odnosu na prethodni proračun.

Planirani kapitalni transferi u Proračunu Federacije BiH za 2023. godinu iznose 269,7 milijuna KM.

Otplata dugova

Kada je riječ o nabavci stalnih sredstava u obliku prava, planiran je i Projekt izgradnje Palate pravde Federacije BiH u iznosu od 3,5 milijuna KM.

Izdaci za otplate dugova su planirani u iznosu od 1.122,5 milijuna KM i veći su za 273,3 milijuna u odnosu na iznos u prethodnom proračunu. Pored navedenog, planiran je i ostvareni suficit iz ranijeg perioda u iznosu od 200 milijuna KM.

U obrazloženju proračuna Federalno ministarstvo financija, između ostalog, navelo je da je projekcije prihoda i primitaka za 2023. godinu izradilo u skladu sa projekcijama makroekonomskih indikatora za 2023. godinu, Direkcije za ekonomsko planiranje BiH i projekcijama prihoda Odjeljenja za makroekonomsku analizu UNO BiH.

Federalno ministarstvo financija, između ostalog, istaknulo je u obrazloženju da je jedan od principa i ključnih prioriteta pri planiranju proračunskih sredstava za narednu fiskalnu godinu, bilo osiguranje stabilnosti u isplatama mirovina, boračkih i socijalnih naknada, te drugih davanja predviđenih Proračunom Federacije BiH.

Bljesak.info

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO