Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg traže članove Nadzornog odbora ili šefa najveće svjetske tajne službe?

PRO Oglas

Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg donijeli su Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.

Iako je ova firma dugi niz godina upetljana u svakakvu vrstu mogućih kriminalnih aktivnosti, “jedina” svjetla točka je ovaj poziv za osobe koje će sjediti u njihovu Nadzornom odboru, ali i to će biti teško s obzirom koje kriterije mora zadovoljavati, jer onaj koji zadovoljava ove kriterije, a kojih je malo ili nimalo, uopće da postoji i teško da je osoba uopće ikad rođena!

No, dobro, kako god bilo njihovo priopćenje o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg prenosimo u cijelosti:

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 21/12 i 17/20), članka 20. i 21. Statuta Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg broj: 131-04/12 od 24.04.2012. godine, a sukladno Odluci o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 14/22) i članka 2. Odluke o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 17/22), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA RUDNICI BOKSITA D.O.O. ŠIROKI BRIJEG

1.Predmet Javnog oglasa je prikupljanje prijava za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.

2.Opis poslova Nadzornog odbora
Nadzorni odbor ima sljedeća prava i obveze:
-nadzirati poslovanje društva;
-nadzirati rad Uprave;

-usvajati izvješće Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu s bilancom stanja i bilancom uspjeha i izvješćem revizije;

-podnositi Vladi Županije Zapadnohercegovačke, kao jedinom članu koji nastupa u funkciji skupštine godišnje izvješće o poslovanju društva koji obvezno uključuje izvješće revizora, izvješće o radu Nadzornog odbora i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu;

-predlagati raspodjelu i način uporabe dobiti i način pokrića gubitka;

-obrazovati povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke;

-sazivati skupštinu;

-odobravati kupnju, prodaju, zamjenu, uzimanje u leasing i druge transakcije imovinom u vrijednosti većoj od 50.000 KM, po pojedinom aktu raspolaganja;

-pripremati poslovnike i predlagati ih skupštini,

-pripremati etičke kodekse i predlagati ih skupštini,

-odabrati kandidate odbora za reviziju i podnositi prijedloge za njihovo imenovanje skupštini;

-razmatrati provedbene propise za postupak nabave i nadzirati njegovu provedbu;

-davati mišljenje skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu profita;

-imenovati i razrješavati članove Uprave, sukladno postupcima utvrđenim u poslovniku, odnosno poslovnicima, te važećim propisima;

-davati ovlasti za djelatnosti koje su ograničene na temelju odredbi Zakona o javnim poduzećima („Službene novine Federacije BiH“ broj: 08/05);

-davati upute Direktoru za provedbu očevida u svezi s uočenim nepravilnostima;

-obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana, a imenuje se na razdoblje od 4 godine.

3.Opći kriteriji za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg:

-da je stariji od 18 godina;

-da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upražnjenog položaja;

-da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

4.Posebni kriteriji za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine;

-da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ili VŠS/VI stupanj stručne spreme;

-da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci;

-da nije osuđivan za kazneno djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;

-da nije osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora;

-da nije dioničar sa 50 % i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50 % i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću;

-da nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa učešćem državnog kapitala ili institucije;

-da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine i Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;

-da nema izravnih ili neizravnih interesa u bilo kakvoj aktivnosti koje bi dovele do sukoba interesa s njihovom službenom dužnošću;

-da nije na položaju u političkoj stranci.

5.Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete u postupku izbora uzet će se u obzir slijedeći kriteriji:

-znanje iz okvira djelatnosti Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg;

-znanje iz okvira djelatnosti Nadzornog odbora Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg;

-sklonost timskom radu i komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

Kriteriji iz ove točke bodovati će se ocjenama od 1 do 5.

6.Kandidati su dužni uz prijavu koja sadržava kratak životopis, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata (ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci) kojima se dokazuje ispunjenje općih i posebnih uvjeta traženih oglasom i to:

-uvjerenje o državljanstvu;

-izvod iz matične knjige rođenih;

-dokaz o školskoj spremi;

-potvrda poslodavca o radu u struci u trajanju od najmanje jedne godine;

-uvjerenje nadležnog suda da nije osuđivan za kazneno djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;

-uvjerenje nadležnog suda da mu presudom suda nije zabranjeno obavljati aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora;

-ovjerena izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upražnjenog položaja;

-ovjerena izjava kandidata da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

-ovjerena izjava kandidata da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne I Hercegovine i Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;

-ovjerena izjava kandidata da nije dioničar sa 50 % i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50 % i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću;

-ovjerena izjava kandidata da nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa učešćem državnog kapitala ili institucije;

-ovjerena izjava kandidata da nema izravnih ili neizravnih interesa u bilo kakvoj aktivnosti koje bi dovele do sukoba interesa s njihovom službenom dužnošću;

-ovjerena izjava kandidata da nije na položaju u političkoj stranci.

Kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za provođenje postupka izbora kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Ostali kandidati neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem provođenju postupka za izbor kandidata.

Kandidati koje nakon intervjua predloži Povjerenstvo, smatrat će se da su uspješno prošli otvorenu konkurenciju.

Javni oglas biti će objavljen u Večernjem listu, Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke i web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke: www.mg-zzh.com.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Županija Zapadnohercegovačka
Ministarstvo gospodarstva
Ulica Fra Andrije Kačića Miošića 2
88240 Posušje

Uz naznaku:
„Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Rudnici boksita d.o.o. Široki Brijeg“.
-NE OTVARAJ –

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO