“Tužiteljstvo ŽZH djeluje” – Draškićevci postaju transparentniji i daju oglas o davanju zemljišta u zakup

PRO Oglas

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH” br: 66/13 i 100/13), članka 2. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, županija, općina i gradova („Sl. novine FBiH,” br: 17/14), te odluke Gradskog vijeća Grada Širokog Brijega, br. 01-02-582/23-9 od 18.12.2023.g., Gradonačelnik Grada Širokog Brijega raspisuje

Predmet zakupa su zemljište u posjedu Grada Širokog Brijega, ul. Fra Didaka Buntića 11., 88 220 Široki Brijeg označena kao k.č. 1586/3 k.o. Lištica po novoj izmjeri površine 3965 m2 i k.č. 1586/4 k.o. Lištica po novoj izmjeri površine 995 m2, koja se daju kao jedna cjelina u zakup na period od 15 godina.

Parcele navedene u točci 1. ovog oglasa daju se u zakup na period od 15 godina u svrhu obavljanja sportsko-rekreacijski i pratećih djelatnosti korištenjem postojećih objekata i sadržaja, kao i izgradnje novih objekata i sadržaja u gore navedene svrhe, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Širokog Brijega, br. 01-02-582/23-9 od 18.12.2023.g.

Početna cijena zakupa predmetnih zemljišta za jedan mjesec iznosi 1.577,70 KM (tisućupetstosedamdeset i sedam konvertibilnih maraka i sedamdeset feninga), a konačna cijena zakupa utvrditi će se u postupku javnog nadmetanja.

Parcele koje su predmet zakupa po ovom oglasu mogu se neposredno razgledati svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati i to za sve vrijeme trajanja oglasa o licitaciji.

Uvid u posjedovnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar grada Širokog Brijega od 8,00 do 14,00 sati.

Jamčevina koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitacije po raspisivanju ovog Oglasa za predmetne parcele iznosi 1000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka).

Iznos jamčevine sudionik licitacije je dužan uplatiti po raspisivanju ovog oglasa na depozitni račun Grada Širokog Brijega, broj: 3382202257147282, vrsta prihoda: 722431, svrha doznake jamčevina za zakup zemljišta označenih kao k.č. 1586/3 i 1586/4 k.o. Lištica, otvoren u UniCredit banci.

Neuspjelim sudionicima licitacije iznos uplaćene jamčevine biti će vraćen u roku od trideset dana od dana okončanja licitacije, umanjen za iznos troškova obrade od 0,5%.

Sudionik koji uspije na licitaciji odnosno zakupi izlicitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u izlicitiranu cijenu zakupa.

U slučaju da sudionik licitacije, koji uspije na licitaciji (zakupoprimac), ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

koristiti predmetna zemljišta sukladno namjeni i izdanim dozvolama a posebno u ljetnom periodu trajanja zakupa dužan je osigurati kontinuirani rad Gradskog bazena i dostupnost istoga posijetiteljima, uz mogućnost obavljanja popratnih uslužnih, trgovačkih i ugostiteljskih djelatnosti prikladnih osnovnoj namjeni izgrađenih sadržaja, predmetna zemljišta koristiti pažnjom dobrog gospodarstvenika, te ista ne može davati u podzakup bez suglasnosti zakupodavca, redovito plaćati mjesečnu zakupninu i to unaprijed za svaki mjesec zakupa, ishoditi potrebne priključke i odobrenja za obavljanje djelatnosti, te uredno plaćati komunalne troškove (struja, voda itd.), i sve druge propisane obveze, u roku od 6 mjeseci računajući od dana zaključivanja ugovora o zakupu dostaviti zakupodavcu na usuglašavanje i odobravanje izvedbenu tehničku dokumentaciju radova koji će se izvoditi na predmetnim nekretninama sukladno namjeni prostora, izrađenu od ovlaštenog projektanta, koju su ugovorne strane dužne usuglasiti u roku od 30 dana od dana dostave iste zakupodavcu. Ukoliko se u navedenom periodu ugovorne strane ne usuglase oko sadržaja i obima radova koji se planiraju izvoditi na predmetnim nekretninama ugovor o zakupu predmetnih nekretnina prestaje i raspisati će se novi javni oglas o licitaciji za davanje u zakup predmetnih nekretnina, financirati vlastitim sredstvima odobrene radove rekonstrukcije, sanacije i adaptacije postojećih objekata, kao i izgradnje novih sadržaja, na predmetnim nekretninama u vrijednosti koja ne može biti manja od ukupnog iznosa ugovorene zakupnine za vrijeme trajanja zakupa, u roku od 1 godine računajući od dana izdavanja građevne dozvole, koja se izdaje na ime zakupodavca, izgraditi i urediti predmetni prostor sukladno ugovoru, odobrenoj projektnoj dokumentaciji i izdanim dozvolama. U slučaju opravdanih razloga i zahtjeva investitora ovaj rok se može produžiti na dodatnih 6 mjeseci.

u suradnji sa zakupoprimcem pribaviti dozvole za gradnju na predmetnim nekretninama, sufinancirati odobrenu investiciju zakupoprimca na predmetnim nekretninama za vrijeme trajanja zakupa i uz uvjet urednog izvršavanja ugovornih obveza i to na način da će se postupkom kompenzacije 70 % ugovorene mjesečne zakupnine smatrati iznosom mjesečnog sufinanciranja od strane zakupodavca, što će se urediti posebnim ugovorom o kompenzaciji kojeg zaključuju i potpisuju zakupoprimac a u ime zakupodavca Gradonačelnik. u slučaju urednog izvršavanja svih ugovornih obveza od strane zakupoprimca, zakupodavac će pod istim uvijetima produžiti zakupoprimcu ugovor o zakupu na dodatni period od 5 godina, o čemu će odluku donijeti Gradsko vijeće Grada Široki Brijeg.

Pravo sudjelovanja u postupku licitacije imaju domaća i strana pravne i fizičke osobe, u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH koje podnesu dokaz o uplati jamčevine navedene u točci 5. Oglasa.

Ako osoba sudjeluje na licitaciji putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

Pored dokaza o uplati jamčevine pravne osobe su dužne dostaviti izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija) a fizičke osobe su dužne dostaviti ovjerenu presliku osobne iskaznice i broj tekućeg računa.

Uzimajući u obzir obveze navedene u točci 6. Oglasa pravo prvenstva za zakup zemljišta iz točke 1. javnog Oglasa ima onaj sudionik koji putem usmenog javnog nadmetanja ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu navedenu u točci 3. ovog Oglasa.

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku davanja u zakup predmetne nekretnine neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji.

Licitacija će se održati u zgradi Grada Širokog Brijega prostorije Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar ured broj 5. dana 16.01.2024. godine (utorak) s početkom u 11 sati.

Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija Grad Široki Brijeg kao zakupodavac će zaključiti ugovor o zakupu predmetnih zemljišta u koji će biti unesene obveze iz točke 6. Oglasa i to u roku od 15 dana računajući od dana kada je licitacija održana.

Ako uspijeli sudionik licitacije u navedenom roku ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu, smatra se da je odustao od sklapanja istog, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Zakupnina se plaća na transakcijski račun Grada Širokog Brijega br: 3382202200120303 otvoren u UniCredit banci.

Ukoliko bi došlo do prijevremenog raskida ugovora o zakupu predmetnih nekretnina od strane zakupoprimca, ili prestankom ugovora istekom ugovorenog roka trajanja zakupa, ili u slučaju raskida ugovora zbog nepoštivanja ugovornih odredbi i gore navedenih obveza, sredstva i izgrađeni sadržaji odnosno objekti ostaju isključivo vlasništvo zakupodavca, a zakupoprimac nema pravo na naknadu od strane zakupodavca za izvršena ulaganja u predmetne nekretnine i objekte.

Ukoliko zemljište dodijeljeno u zakup zakupoprimac ne koristi pažnjom dobrog gospodarstvenika, sukladno namjeni i obvezama iz ugovora o zakupu, ili se dadne u podzakup drugoj osobi bez suglasnosti zakupodavca, ili se ne plaća mjesečna naknada određena ugovorom o zakupu zakupodavac će jednostrano raskinuti ugovor o zakupu i zahtijevati predaju istog zemljišta u posjed, a zakupoprimac u navedenom slučaju nema pravo na naknadu od strane zakupodavca za izvršena ulaganja u predmetne nekretnine i objekte.

Troškove sklapanja ugovora o zakupu, porez, kao i sve ostale troškove koji se odnose na zakup predmetne nekretnine plaća zakupoprimac.

Zakupoprimac može ući u posjed zakupljene parcele odmah po zaključenju ugovora o zakupu.

Za sve detaljne informacije vezane za ovaj oglas zainteresirane osobe mogu se obratiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar grada Širokog Brijega ili na telefon br: 039 702 830 – kontakt osoba Vjekoslav Draškić.

Grad Široki Brijeg

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO