v.d. Vlada ŽZH na 151. sjednici donijela Odluke od financijskoj pomoći roditeljima, poljoprivrednicima….

PRO Oglas

Pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 151. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom, te ga uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Razlog za donošenje dopune navedenog Zakona je taj što određeni broj obitelji koji zaista živi u Županiji i djeca im pohađaju školu u Županiji Zapadnohercegovačkoj nije uspio ostvariti pravo na navedeni dodatak jer jedan od roditelja nema uvjerenje o prebivalištu u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. Slijedom toga, pristupilo se ublažavanju kriterija za ostvarivanje prava za dodatak za treće i svako sljedeće dijete na način da jedan od roditelja djeteta za koje se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 13. ovoga Zakona može imati prebivalište na području Županije Zapadnohercegovačke u trajanju kraćem od tri godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, ukoliko podnese dokaz da u prijašnjem mjestu prebivališta nije ostvarivao prava iz zaštite obitelji s djecom u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju visine jednokratne novčane potpore za opremu novorođenog djeteta, kojom se izjednačava visina potpore za opremu novorođenog djeteta u slučaju žene – majke koja je u radnom odnosu i žene – majke koja nije u radnom odnosu, a visina naknade u oba slučaja sada iznosi 500,00 KM;

Odluku o odobravanju isplate sredstava Edukacijsko-rehabilitacijskom centru za djecu, mlade i odrasle osobe Bučine, Ljubuški utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 60.000,00 KM;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u uvećanom iznosu od 2.200.000,00 KM. Potpore su usmjerene prema modelima: Model potpore proizvodnjama koji se može ostvariti za animalnu proizvodnju u ukupnom iznosu od 638.000,00 KM i biljnu proizvodnju u iznosu od 792.000,00KM; Model kapitalnih ulaganja u iznosu od 176.000,00 KM, kojim je planirano poticanje podizanje nasada lješnjaka, masline, smokve i vinove loze, izgradnja novih plastenika i nabavka mehanizacije.

U okviru Modela ostalih vrsta novčanih potpora potiču se projekti vezani za oblast poljoprivrede, organizacije i udruge koje su u funkciji razvoja poljoprivrede na području Županije i subvencioniranje osiguranja, a iznosi 396.000,00 KM. Sredstva pričuve predviđena su u iznosu od 198.000,00 KM. Pravo na ostvarivanje sredstava iz Programa imaju klijenti koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava odnosno Registar klijenata, sukladno Zakonu o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13);

Odluku o utrošku sredstava „Tekući prijenosi za suzbijanje zaraznih bolesti“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 30.000,00 KM;

Odluku o kupovini nekretnine označene kao k. č. 61/76 – D20 a upisane u z. k. uložak broj: 312 k. o. SP_LISE;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva, Ugovorene usluge i Kapitalni izdaci“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 1.000.000,00 KM;

Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 206 k. o. Ljubotići, Široki Brijeg;

Odluku o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Županijskog tužiteljstva Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja;

Odluku o davanju suglasnosti na Plan korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2023. godinu.

Vlada ŽZH

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO