VIDEO: Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Širokog Brijega uz zanimljive nastupe vijećnika

PRO Oglas

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića, održana je 15. sjednica Gradskog vijeća.

Na samome početku vijećnici su usvojili zapisnik s prethodne sjednice Gradskog vijeća.

Vijećnici su usvojili i Odluku o davanju zemljišta na korištenje JKP „Čistoća“ d.o.o. Široki Brijeg. Na predmetnoj parceli veličini 4937m2 planira se izgradnja reciklažnog centra s pretovarnom stanicom.

Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Ivana Solde sina Drage iz Širokog Brijega također je usvojeno.

Usvojena je Odluka o uplani objekata kolektivnog stanovanja na gradskom građevinskom zemljištu. Riječ je o sređivanju zemljišnih knjiga i upisu stanarskih prava.

Gradsko vijeće usvojilo je i rješenje o imenovanju predstavnika Gradskog vijeća u Skupštinu Športskog saveza Grada Širokog Brijega.

Vijećnici su dali suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu funkcioniranja i korištenja gradske mrtvačnice.

Izvješće o stanju sigurnosti na području PU Široki Brijeg za 2021. godinu primljeno je na znanje.

Grad Široki Brijeg

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO