VLADA ŽZH raspisala Javni natječaja za “posebnog” ravnatelja Uprave za inspekcijske poslove

PRO Oglas

Na temelju članka 16a. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o postupku imenovanja državnih službenika rukovoditelja samostalne uprave i samostalne upravne organizacije Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/13), Vlada Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke

  1. RAVNATELJ UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova:

-neposredno rukovodi Upravom,

-zastupa i predstavlja Upravu,

-organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti Uprave,

-koordinira i nadzire rad Uprave,

-utvrđuje prioritet u radu Uprave i pojedinih inspekcija u njenom sastavu,

-donosi godišnji program rada Uprave i daje suglasnost na mjesečne planove rada pojedinih inspekcija,

-donosi pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten,

-u skladu sa zakonom i drugim propisima odlučuje o pravima i odgovornostima djelatnika iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom u državnoj službi,

-daje određene smjernice, konkretne zadatke i zaduženja glavnim inspektorima,

-obavlja i sve druge poslove i zadatke koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke, i to:

-VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, ekonomske, pravne, strojarske, elektrotehničke, građevinske, arhitektonske, metalurške, rudarske, kemijsko-tehnološke, šumarske, turističke, hotelijerske, rudarsko-geološke, tehnološke, agronomske, veterinarske, prometne, medicinske, stomatološke, farmaceutske, prehrambeno biotehnološke ili filozofske struke,

-sedam (7) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

-položen ispit za državne službenike,

-poznavanje rada na računalu.

POTREBNI DOKUMENTI (originali ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci) Uz potpisanu Prijavu na Natječaj, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1.Životopis sa adresom stanovanja i kontakt telefonom,

2.Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,

3.Izvod iz matične knjige rođenih,

4.Sveučilišna diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),

5.Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,

6.Uvjerenje/certifikat o poznavanju rada na računalu,

7.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za državne službenike ili Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu ili dokaz o završenom magistratu pravnih znanosti ili dokaz o završenom doktoratu pravnih znanosti,

8.Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,

9.Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbama članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

10.Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objave ovoga Natječaja nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini

NAPOMENA:

Kandidat koji bude izabran na poziciju dužan je, prije preuzimanja dužnosti, dostaviti liječničko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za predmetno radno mjesto.
O datumu, vremenu i mjestu provođenja natječajne procedure (intervju), kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja, bit će obaviješteni pismenim putem.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno ili osobno na protokol Vlade Županije Zapadnohercegovačke – Povjerenstvu za provođenje javnih natječaja za popunu rukovoditelja samostalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija Županije Zapadnohercegovačke s naznakom „ Javni natječaj za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke“ – ne otvaraj, na adresu: Ul. Stjepana Radića 37b, 88220 Široki Brijeg. Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku. Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com). Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: 01-1060-6/20
Široki Brijeg, 29. prosinca 2020.

Predsjednik
Zdenko Ćosić

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO