VLADA ŽZH: Rješenja o razrješenju i imenovanja, usvojena izvješća o radu povjerenstava na 9. sjednici

PRO Oglas

U petak 9. lipnja 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 9. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Izdvojena sredstva za objekte vodnog gospodarstva

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2022. godine i uputila ga u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Izvješće je urađeno na bazi podataka iz Glavne knjige riznice i u 2022. godini ostvaren je pozitivan financijski rezultat (suficit);

Vlada je donijela Odluku o donošenju Plana utroška sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovčke za 2023. godinu za sredstva koja se, nakon provedene procedure javnog prikupljanja aplikacija putem Javnog poziva, izdvajaju za sufinanciranje projekata vodnog gospodarstva u iznosu od 900.000,00 KM. Navedena sredstva raspodijelit će se korisnicima kako slijedi: Općini Posušje – 300.000,00 KM za izgradnju dovodno-distribucijskog vodovoda čvor 2 – Vrpolje, vodovodnog sustava Rakitno; Gradu Ljubuški – 225.000,00 KM za otplatu investicijskog kredita Razvojnoj banci Federacije BiH – Vodoopskrba; Općini Grude – 150.000,00 KM za sanaciju i rekonstrukciju dijela vodozahvata Grudsko Vrilo te Gradu Široki Brijeg – 225.000,00 KM za izgradnju kanalizacijskih kolektora u Širokom Brijegu (otplata investicijskog kredita), zatim za radove na izgradnji crpne stanice Knešpolje te za redovito održavanje i čišćenje kanala hidrosustava Široki Brijeg;

Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o dodjeli koncesije gospodarskom društvu DTI 21 d. o. o. Široki Brijeg za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „DTI 1“ na lokaciji Knešpolje, grad Široki Brijeg;

Odluku o dodjeli koncesije gospodarskom društvu Perišić d. o. o. Grude za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane Perišić 1/700 na lokaciji Privija, općina Grude.

Usvojena izvješća o radu

Vlada je usvojila Izvješće o radu Povjerenstva za sprječavanje korupcije u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2022. godinu. Tijekom 2022. godine glavna zadaća Povjerenstva bila je izrada nove Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Zapadnohercegovačkoj za period 2022. – 2024. te njen prateći Akcijski plan za provedbu iste, koji su usvojeni na sjednici Vlade;

Izvješće o radu Povjerenstva za prizive državne službe Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu. Kontinuirani i glavni cilj u radu Povjerenstva je završavati prispjele predmete u propisanim rokovima kroz pravilnu primjenu propisa iz područja radno-pravnog statusa državnih službenika i namještenika uposlenih u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kao i kandidata koji se natječu za prijem u tijelima državne službe u statusu državnog službenika, namještenika ili pripravnika. Tijekom 2022. godine Povjerenstvo je postupalo u ukupno 67 predmeta;

Izvješće o radu Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu. Povjerenstvo za državnu službu je privremeno radno tijelo Vlade Županije Zapadnohercegovačke, koje privremeno obavlja poslove Agencije za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke do njene uspostave i početka rada. U 2022. godini ovo Povjerenstvo je zaprimilo u rad novih 169 predmeta, od kojih se 80 odnosilo na zahtjeve za raspisivanje javnih natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika podnesenih od strane rukovoditelja županijskih tijela uprave, kao i rukovoditelja jedinstvenog tijela uprave grada odnosno općine u sastavu Županije;

Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje oduzetom imovinom za 2022. godinu. Ovo Povjerenstvo je stalno Vladino Povjerenstvo, koje obavlja poslove iz nadležnosti Agencije za upravljanje oduzetom imovinom do njene uspostave i početka rada. Provodeći Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine, kao i Uredbu o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine, Povjerenstvo ostvaruje kvalitetnu komunikaciju kako s izvršnim, tako i sa sudskim tijelima vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj. S tim u vezi, kroz prepisku i upute, dolazi do pravomoćnih presuda u kojima je izrečena mjera sigurnosti oduzimanja imovine stečene na nezakonit način, te sudovi Županije Zapadnohercegovačke već imaju gotovo uhodanu mjeru dostavljanja presuda Povjerenstvu za upravljanje oduzetom imovinom kao nadležnom tijelu;

Izvješće o radu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu. Strateški ciljevi, koji predstavljaju ključne elemente rada Uprave, su: Izgradnja i jačanje sustava zaštite i spašavanja, Razvoj kapaciteta za upravljanje rizicima od prirodnih i drugih nesreća i Izgradnja i jačanje zaštite od požara i vatrogastva kao jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja. Obavljani su svi poslovi iz nadležnosti Uprave, utvrđeni Zakonom o zaštiti i spašavanju i Zakonom o zaštiti od požara, te je nastavljena odlična suradnja Uprave s općinskim odnosno gradskim službama civilne zaštite, službama zaštite i spašavanja i ostalim strukturama civilne zaštite, županijskim tijelima uprave, kao i koordinacija sustava zaštite i spašavanja na području Županije Zapadnohercegovačke;

Izvješće o radu Županijskog stožera civilne zaštite za 2022. godinu. Na temelju analize aktivnosti Stožera u 2022. godini, može se zaključiti da je Stožer u potpunosti ostvario svoju zakonski utvrđenu zadaću u sustavu zaštite i spašavanja Županije Zapadnohercegovačke. Ostvarena je suradnja sa općinskim/gradskim stožerima civilne zaštite, službama zaštite i spašavanja i ostalim strukturama civilne zaštite, te sa Županijskom upravom civilne zaštite koja je, u funkciji Stručne službe Stožera, obavljala administrativne, financijske, tehničke i druge poslove za potrebe Stožera.

Rješenja o razrješenju i imenovanja

Zbog imenovanja novog saziva Vlade Županije Zapadnohercegovačke doneseno je Rješenje o razrješenju Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke u sastavu: Zdenko Ćosić, Drago Martinović, Toni Kraljević, Dario Sesar, Tomislav Pejić, David Grbavac, Miroslav Ramljak, Zoran Zadro, Mario Bošnjak, Jadranka Karačić, Mladen Bošnjak i Josip Zelenika, kao i Rješenje o imenovanju Stožera civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke u sljedećem sastavu: Predrag Čović (zapovjednik Stožera), Drago Martinović (načelnik Stožera) te članovi Blagica Leko (za područje financiranja), Dario Sesar (za područje gospodarstva), Tomislav Pejić (za područje zdravstva), Mladen Bebek (za područje unutarnjih poslova), Zvonimir Širić (za područje graditeljstva i zaštite okoliša), Zoran Zadro (za poslove zaštite i spašavanja životinja i namirnica životinjskog porijekla), Jadranka Karačić (za mjere zaštite od požara i neeksplodiranih ubojitih sredstava), Mladen Bošnjak (za ostale mjere civilne zaštite) i Josip Zelenika, tajnik Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke;

Predrag Čović iz Širokog Brijega razriješen je dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke na osobni zahtjev, dok je Anton Vukojević iz Ljubuškog imenovan na dužnost privremenog predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke, do okončanja natječajnog postupka za konačno imenovanje u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj;

Također, imenovano je i Povjerenstvo za izradu prijedloga Poslovnika o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Zadatak Povjerenstva je izraditi prijedlog Poslovnika o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke te isti dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke na daljnji postupak.

Vlada ŽZH

Vaš komentar

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Protected by Security by CleanTalk