Znate li kako možete provjeriti jesu li vam uplaćeni doprinosi, jeste li prijavljen, osigurani….

PRO Oglas

Znate li kako Porezna uprava Federacije BiH nudi građanima – osiguranim osobama usluga za provjeru uplaćenih doprinosa i evidentiranog osiguranja putem online portala!?

Ovu uslugu mogu koristiti osigurana osobe koja su obavezno osigurana (zaposlene osobe ili su bile zaposlene osobe) u skladu sa zakonima kojima se regulira mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti u Jedinstvenom sistemu Porezne uprave Federacije BiH.

Za provjeru uplaćenih doprinosa i evidentiranog osiguranja, zaposlene osobe mogu provjeriti da li im je i u kojem iznosu poslodavac uplatio doprinose i prijavio kod nadležne organa počevši od 2011. godine kada je uspostavljen Jedinstveni sistem (uključujući i one zaposlene osobe kojima je od 2011. godine prestalo obavezno socijalno osiguranje tj. radni odnos).

Usluga je namijenjena za zaposlene osobe ili su bile zaposlene osobe:

-Građane BiH – koji posjeduju valjanu osobnu iskaznicu i dodijeljeni osobni identifikacijski broj (LIB/OIB).

-Strane građane koji su registrirani u Poreznoj upravi Federacije BiH putem ranijeg RSFL ili novog POR-504 obrasca – sa dodijeljenim JMB-om za strana lica i osobnim identifikacijskim brojem (LIB/OIB).

-Šta je LIB/OIB? Kako dobiti LIB/OIB?

Osobni identifikacijski broj (LIB/OIB) je jedinstveni broj koji Porezna uprava Federacije BiH dodjeljuje svakom osiguranom licu upisanom u Jedinstveni sistem.

Za dobivanje LIB/OIB-a zaposlena osoba treba posjetiti poreznu ispostavu prema svome prebivalištu i uz pokaz osobne iskaznice dobiti Obavijest sa osobnim podacima koje sadrži trajni LIB/OIB sa kojim može koristiti ovu uslugu.

Kontakt podatke za porezne ispostave možete naći na sljedećem linku: Kontakti.

Napomena: Porezna uprava Federacije BiH i na ostalim službenim dokumentima koje izdaje osiguranim osobama iz Jedinstvenog sistema (npr. Potvrda o statusu – obrazac JS 3600, Uvjerenje o uplaćenim doprinosima – obrazac JS 3650, Uvjerenje o osiguranju – obrazac JS 3610) ispisuje zaposlenim osobama osobne podatke o LIB/OIB-u koji su trajnog karaktera i osobe koje posjeduju ove dokumente mogu koristiti ovu uslugu bez dodatnog odlaska u poreznu ispostavu radi dobijanja trajnog LIB/OIB-a.

Način korištenja usluge E-doprinosi

Uslugu je moguće koristiti sa sljedećim ličnim/osobnim podacima svake zaposlene osobe:

-jedinstveni matični broj (JMB),

-ime jednog roditelja (prema evidenciji iz MUP-a/ranijeg RSFL ili novog POR-504 obrasca),

-osobni ID broj (LIB/OIB),

-broj osobne iskaznice (državljanstvo za strane građane).

Korisničko uputstvo za korištenje online portala: Uputstvo

Obavijest nje za zaposlene osobe korisnike online portala: Napomena

Portal je moguće koristiti putem vodećih internet pretraživača na svim tipovima elektronskih uređaja (računar, laptop, tablet, mobitel i dr.) bez dodatnih tehničkih preduvjeta.

Napomena: Usluga omogućavanja pristupa podacima o iznosu uplaćenih doprinosa putem interneta za zaposlenike je propisana u članu 18. Zakona o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (Sl. Novine FBiH br. 30/16).

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO