Vesna Ćužić dobro iskoristila kriminalno znanje “perušanja” u Agenciji za statistiku BiH!

PRO Oglas

Izvještaj Ured za reviziju institucija BiH o radu Agencije za statistiku BiH za 2021. godinu dobra je ilustracija o nepoštovanju propisa u državnim institucijama, posebno kad je riječ o preraspodjeli službenika, napredovanju, trošenju javnog novca na ugovore o djelu. Na čelu Agencije za statistiku od marta 2021. je Vesna Ćužić.

Tako je procesom revizije utvrđeno da je jedan državni službenik pomjeren u viši unutrašnji razred po osnovu vraćanja na radno mjesto nakon obavljanja javne funkcije na nivou institucija BiH, a obnašao je funkciju zamjenika direktora Agencije do rujna 2020. godine i imao je status tajnika sa posebnim zadatkom, a da za to, kako navode revizori, nisu osigurani uvjeti za njegovo napredovanje obzirom da njegov rad za prethodni period nije ocjenjen, piše Fokus.ba.

U 2021. godini Agencija je, kako se navodi, nastavila sa primjenom Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda pa je čak 79 zaposlenih napredovalo unutar platnih razreda i to 48 osoba po osnovu ocjene rada, 10 po osnovu stjecanja višeg stupnja stručnog zvanja, а 21 po obje prethodno navedene osnove.

Putem ugovora o djelu, u Agenciji je na 31.12.2021. godine je bilo angažirano sedam osoba. Četiri državna službenika su primljena po dva javna oglasa iz 2021. godine, koji su provedeni putem Agencije za državnu službu BiH. Revizijom je, međutim, utvrđeno da u tijeku godine nije bilo izmjene zakonskih propisa u pogledu prijenosa ili preuzimanja nadležnosti Agencije, što je osnova za primjenu odredbi člana 32.a Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, a da Agencija nije na bilo koji drugi način dokumentirala ispunjenost spomenutih uvjeta za primjenu navedenog člana zakona.

Također, revizija je konstatirala da 12 zaposlenih ima rješenje za jedno radno mjesto, a stvarno obavlja poslove drugog radnog mjesta u drugoj organizacijskoj jedinici Agencije. Prema raspoloživim informacijama navedene osobe nemaju pismena odobrenja ili rješenja od rukovodstva Agencije o privremenom raspoređivanju na drugo radno mjesto.

Izdaci po osnovu ugovora o djelu u 2021. godini su realizirani u neto iznosu od 67.116 KM i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 12.428 KM. U tijeku godine putem ugovora o djelu bilo je angažirano ukupno 11 izvršitelja. Planirani budžet za ove namjene iznosio je 64.300 KM, a izdaci po ovom osnovu isplaćeni su na mjesečnom nivou u rasponu od 500 KM do 1.299 KM.

Tijekom cijele godine su bile angažirane: dvije osobe na poslovima održavanja čistoće (14.400 KM), jedna osoba na poslovima održavanja objekta (6.475 KM), jedna osoba na knjigovodstvenim poslovima (11.756 KM) i jedna osoba na poslovima vozača zamjenice direktorice (11.950 KM). Također, dvije osobe su obavljale poslove vozača zamjenika direktorice sa angažmanom od četiri do sedam mjeseci (10.350 KM), kao i pojedinačni izvršitelji za poslove međunarodne statističke suradnje u periodu od četiri mjeseca (3.995 KM), dizajnera u periodu od tri mjeseca (3.896 KM), za poslove nauke i tehnologije u periodu od tri mjeseca (2.997 KM) i za poslove statistike kriminaliteta jedan mjesec (1.299 KM).

-Angažman po osnovu ugovora o djelu prisutan je u dužem vremenskom periodu, a za posljedicu ima neusklađenost sa propisima i netransparentno zapošljavanje. Smatramo kako angažiranje po ugovorima o djelu, treba koristiti samo u izuzetnim slučajevima, za konkretne poslove ograničenog vremenskog trajanja koji se ne mogu smatrati poslovima sistematiziranih radnih mjesta u Agenciji. Iz donatorskih sredstava je na ime ugovora o djelu isplaćen iznos od 217.440 KM za angažiranje osoba za provođenje obuka za anketare, angažiranje anketara i obaljanje drugih poslova podrške – naveli su revizori.

Utvrđeno je i da Agencija nije adekvatno uspostavila kontrolne aktivnosti koje prethode stvaranju obaveza kod troškova koji se odnose na službena vozila, a odnose se na sljedeće: prije izvršenja usluge servisiranja vozila i ispostavljanja fakture ne traži se predračun od dobavljača, ne prave se narudžbenice, postoje manja odstupanja u cijenama rezervnih dijelova koje se fakturiraju u odnosu na dostavljeni cjenovnik koji je sastavni dio ugovora, predstavnik Agencije ne potpisuje radni nalog kao potvrdu izvršene usluge, kontrola pojedinačnog sipanja goriva se najčešće vrši naknadno tj. nakon izvršenog plaćanja zbirne fakture i ova aktivnost nije dokumentirana.

Ni javne nabavke nisu provedene kako treba. Nakon prethodno provedenih postupaka, ukupna vrijednost zaključenih ugovora (okvirnih sporazuma) iznosila je 325.079 KM bez PDV-a (171.226 KM iz tekućih izdataka i 153.853 KM iz kapitalnih izdataka). Međutim, u sistemu e-nabavki nisu uneseni podaci o svim direktnim sporazumima koje je Agencija provela u toku 2021. godine.

Fokus.ba

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO