Grad Široki Brijeg objavio oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta

PRO Oglas

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH” br: 66/13 i 100/13), članka 2. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, županija, općina i gradova („Sl. novine FBiH,” br: 17/14), te odluke Gradskog vijeća Grada Širokog Brijega, br. 01-02-582/23-13 od 18.12.2023.g., Gradonačelnik Grada Širokog Brijega raspisuje

Predmet prodaje su građevinska zemljišta u posjedu i vlasništvu Grada Širokog Brijega, ul. Fra Didaka Buntića 11., 88 220 Široki Brijeg označena kao:
k.č. 2890/37 k.o. Knešpolje po novoj izmjeri površine 6895 m2,
k.č. 2890/38 k.o. Knešpolje po novoj izmjeri površine 7707 m2,
k.č. 2890/40 k.o. Knešpolje po novoj izmjeri površine 20730 m2.

Parcele navedene u točci 1. ovog oglasa namijenjena je u svrhu izgradnje poslovnih objekata.

Bliži uvjeti izgradnje objekata i obim uređenja građevinskog zemljišta utvrđeni su urbanističko-tehničkim uvjetima.

Početna prodajna cijena za građevinska zemljišta iz točke 1. za parcelu označenu kao:
k.č. 2890/37 k.o. Knešpolje po novoj izmjeri površine 6895 m2, iznosi 41.370,00 KM (četrdeset jedna tisuća tristo i sedamdeset konvertibilnih maraka),
k.č. 2890/38 k.o. Knešpolje po novoj izmjeri površine 7707 m2, iznosi 46.242,00 KM (četrdeset šest tisuća dvjesto četrdeset i dvije konvertibilne marke),
k.č. 2890/40 k.o. Knešpolje po novoj izmjeri površine 20730 m2, iznosi 124.380,00 KM (sto dvadeset četiri tisuće tristo i osamdeset konvertibilnih maraka).

Parcela koje su predmet licitacije po ovom oglasu mogu se neposredno razgledati svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati i to za sve vrijeme trajanja oglasa o licitaciji.

Uvid u posjedovnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar grada Širokog Brijega od 8,00 do 14,00 sati.

Jamčevina koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitacije za parcelu označenu kao:

k.č. 2890/37 k.o. Knešpolje po novoj izmjeri površine 6895 m2 iznosi 4.137,00 KM (četiri tisuće sto trideset i sedam konvertibilnih maraka),
k.č. 2890/38 k.o. Knešpolje po novoj izmjeri površine 7707 m2 iznosi 4.624,00 KM (četiri tisuće šesto dvadeset i četiri konvertibilne marke),
k.č. 2890/40 k.o. Knešpolje po novoj izmjeri površine 20730 m2 iznosi 12.438,00 KM (dvanaest tisuća četiristo trideset i osam konvertibilnih maraka).

Iznos jamčevine sudionik licitacije je dužan uplatiti po raspisivanju ovog oglasa na depozitni račun Grada Širokog Brijega, broj: 3382202257147282, vrsta prihoda: 722431, svrha doznake jamčevina za kupnju zemljišta označenog kao k.č. _ (navesti točan broj parcele) i k.o. _ (navesti točan naziv katastarske općine), otvoren u UniCredit banci.

Neuspjelim sudionicima licitacije iznos uplaćene jamčevine biti će vraćen u roku od trideset dana od dana okončanja licitacije, umanjen za iznos troškova obrade od 0,5%.

Sudionik koji uspije na licitaciji odnosno kupi izlicitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u izlicitiranu cijenu.

U slučaju da sudionik licitacije, koji uspije na licitaciji (kupac), iz neopravdanih razloga ne plati izlicitiranu cijenu i ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Pravo sudjelovanja u postupku licitacije imaju domaća i strana pravne i fizičke osobe, u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH koje podnesu dokaz o uplati jamčevine navedene u točci 5. Oglasa.

Ako osoba sudjeluje na licitaciji putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

Pored dokaza o uplati jamčevine pravne osobe su dužne dostaviti izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija) a fizičke osobe su dužne dostaviti ovjerenu presliku osobne iskaznice i broj tekućeg računa.

Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. javnog Oglasa ima onaj sudionik koji putem usmenog javnog nadmetanja ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu navedenu u točci 3. ovog Oglasa.

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji.

Licitacija će se održati u zgradi Grada Širokog Brijega prostorije Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar ured broj 5. dana 16.01.2024. godine (utorak) s početkom u 9 sati.

Kupac je dužan konačni iznos izlicitirane cijene isplatiti prodavaču u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja licitacije na depozitni račun Grada Širokog Brijega broj: 3382202257147282, vrsta prihoda: 722431 (naknada za dodijeljeno zemljište) svrha doznake izlicititrana naknada za zemljište označeno kao k.č. (navesti točan broj parcele) i k.o. (navesti točan naziv katastarske općine), otvoren u UniCredit banci.

Ako kupac ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos izlicitirane cijene prodavatelj će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana računajući od dana kada je licitacija održana.

Uspjeli sudionik licitacije tj. kupac dužan je u roku od dvije godine računajući od dana upisa u zemljišne knjige ishoditi dozvole za izgradnju poslovnog objekta na predmetnoj parceli, te najkasnije u roku od 5 godina računajući od dana izdavanja odobrenja za građenje završiti izgradnju planiranog objekta, kao i cjelokupnu parcelu privesti namjeni.

U slučaju neispunjenja navedenih uvjeta Grad Široki Brijeg zadržava pravo i može pokrenuti postupak raskida ugovora o kupoprodaji i vraćanja nekretnine ili djela nekretnine koji nije priveden namjeni u vlasništvo Grada, gdje u navedenom slučaju kupac neće imati pravo na izvršena ulaganja u zemljište, kao i na povrat plaćene cijene zemljišta, što će sve sukladno navedenom biti regulirano ugovorom o prodaji predmetne nekretnine između kupca i Grada.

Također do izgradnje i uknjižbe poslovnog objekta, odnosno privođenja zemljišta krajnjoj namjeni zabranjuje se otuđenje predmetne nekretnine od strane kupca u korist trećih osoba, što će se upisati u zemljišnim knjigama.

Nakon izvršene izgradnje i uknjižbe objekta na predmetnom zemljištu, odnosno privođenja zemljišta krajnjoj namjeni zabrana otuđenja će se brisati iz zemljišnih knjiga.

Troškove zaključenja kupoprodajnog ugovora, poreza na promet nekretnina, kao i troškove knjiženja ugovora u katastru i zemljišnim knjigama plaća kupac.

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora o kupoprodaji.

Za sve detaljne informacije vezane za ovaj oglas zainteresirane osobe mogu se obratiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar grada Širokog Brijega ili na telefon br: 039 702 830.

Grad Široki Brijeg

Vaš komentar

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Protected by Security by CleanTalk