Javni poziv za ostvarivanje prava na subvenciju za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog

PRO Oglas

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/19) i članka 4. stavak 1. Odluke o subvenciji za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 1/21), Gradonačelnik Grada Ljubuškog objavljuje

J A V N I P O Z I V

za ostvarivanje prava na subvenciju za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog u 2021. godini

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na subvenciju za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog u 2021. godini u iznosu od 20.000,00 KM (slovima: dvadesettisuća konvertibilnih maraka) po korisniku subvencije.

II UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTPORU

Kako bi ostvarili pravo na subvenciju, dječji vrtići su dužni kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:

a)da imaju sjedište na području grada Ljubuškog,

b)da su osnovani od strane fizičke osobe,

b)da imaju odobrenje za početak obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja izdano od nadležne službe Gradske uprave Ljubuški,

c)da imaju rješenje nadležnog Ministarstva kojim je utvrđeno da je akt o osnivanju dječjeg vrtića sukladan zakonu.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na Javni poziv, dječji vrtići trebaju priložiti originale ili ovjerene preslike sljedeće dokumentacije:

-Prijavni obrazac (prijavni obrazac preuzmite OVDJE),

-Aktualni izvod iz sudskog registra, s tim da datum izdavanja originala ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca,

-Rješenje o početku obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja izdano od nadležne službe Gradske uprave Ljubuški,

-Rješenje nadležnog ministarstva kojim je utvrđeno da je akt o osnivanju dječjeg vrtića sukladan zakonu,

-Popis djece koja su trenutni korisnici dječjeg vrtića (Gradska uprava zadržava pravo provjere točnosti popisa).

IV OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 039-835-545.

Dokumentacija iz točke III ovog Poziva dostavlja se:

-osobno ili preporučeno putem pošte na adresu: Grad Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 88320 Ljubuški, s naznakom ”ZA JAVNI POZIV – ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU ZA PRIVATNE DJEČJE VRTIĆE NA PODRUČJU GRADA LJUBUŠKOG U 2021. GODINI” i ”NE OTVARAJ”.

Javni poziv ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Popis dječjih vrtića koji ostvare pravo na subvenciju biti će objavljen na oglasnoj ploči Gradske uprave te na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

Broj: 02-05-231/21

Ljubuški, 21. siječnja 2021. godine

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO